Konferens: Arbetsmarknad & mångfald 16 maj 2018

Minska kompetensbristen och öka matchningen av utrikes födda på arbetsmarknaden

Kompetensbrist och matchningsproblem är idag det största tillväxthindret. Att Sverige samtidigt har en hög arbetslöshet bland utrikes födda, stort utanförskap och flera tecken på fel- eller överutbildning visar att något är grundläggande fel, enligt Ratio – Näringslivets forskningsinstitut. Det finns en tydlig obalans mellan den kompetens som den svenska arbetskraften erbjuder och den kompetens som näringslivet efterfrågar. Sveriges växande befolkning av utrikes födda kommer att ha en ökad betydelse för kompetensförsörjningen.

• Vägar framåt för att lösa kompetensbristen

• Öka matchningen av utrikes födda på arbetsmarknaden

• Så kan du genom att öka arbetsgivares deltagande och medverkan i utbildningsystemet skapa ett mer träffsäkert utbildningssystem som bidrar till ökad sysselsättning bland utrikes födda

Johanna Grönbäck, Utredare & projektledare, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut

Ratio är näringslivets forskningsinstitut som bland annat forskar inom kompetens för tillväxt. Under anförandet kommer Johanna Grönback ta avstamp i rapporten ”Kompetenspusslet: Den viktigaste framtidsfrågan” och prata om kompetensförsörjning och vägar framåt.

 

Framgångsrik arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända med kort eller ingen utbildning

Efter att utbildningsplikten för nyanlända med kort eller ingen utbildning trädde i kraft den 1 januari 2018 sätts allt större press på kommuner att erbjuda utbildning anpassad till målgruppen. Järfälla kommun har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen som omfattas av utbildningsplikten. Sedan 2014 driver kommunen en framgångsrik arbetsintroduktion för analfabeter och nyanlända med kort eller ingen utbildning. I utbildningsmodellen kombineras sfi med undervisning i basämnen och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion särskilt utformad för kortutbildade.

• Utveckla en vuxenutbildning för analfabeter och nyanlända med kort eller ingen utbildning som möter kraven för utbildningsplikten

• Så bedriver vi undervisning i bas-ämnen för ökad integration av personer med låg eller ingen utbildning

Sara Hjertstedt, Utbildningsansvarig, Järfälla kommun
Therese Söderling, Sfi-lärare, Järfälla kommun

 

Utforma en plan för vägen till arbete för utrikes födda kvinnor långt från arbetsmarknaden

Mer än var femte utrikes född kvinna i arbetsför ålder står idag utanför arbetskraften. Störst är problemet bland nyanlända kvinnor
med låg utbildning. Arbetsförmedlingens projekt Mirjam arbetar med att underlätta för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att påbörja studier eller arbete. Genom skräddarsydda vägledningsinsatser parallellt med studier i svenska är målsättningen att deltagarna efter avslutad process ska ha en tydlig plan för sin väg till arbete eller studier. Projektet omfattar 22 kommuner i Östergötland och Sörmland.

• Skapa en tydlig plan för vägen till arbete eller studier för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden

• Så arbetar vi med nätverk och kvinnliga mentorer i arbetslivet för att visa på möjligheter som finns på arbetsmarknaden

• Skapa förutsättningar för nyanlända kvinnor att ha ökad makt över sin tillvaro

Maria Edberg, Projektledare Mirjam , Arbetsförmedlningen
Marina Lund, Projektmedarbetare Mirjam, Arbetsförmedlingen

 

Från försörjningsstöd till egenförsörjning

Försörjningsstödet har varit en stor utgiftspost för den mångkulturella stadsdelen Angered i Göteborg. Sedan socialkontoret lade om sitt arbetssätt 2015 har antal personer med försörjningsstöd minskat kraftigt. Under de senaste två åren har socialkontoret även minskat försörjningsstödskostnaden med ungefär 60 miljoner kronor, och samtidigt anställt fler personer och ökat insatserna för brukarna. Framgångarna ligger i ett helt nytt arbetssätt som fokuserar på att få ut personer i arbete.

•Utforma ett arbetssätt som drastiskt minskar försörjningsstödskostnaden och ökar sysselsättningen

•Så får alla en insats inom 48 timmar

•Lärdomar och resultat

Christina Karlsson, Områdeschef arbetsmarknad & sysselsättning Angered SDF, Göteborgs stad

 

Inkluderande arbetsmarknad och hållbar mångfald

Genom att ta avstamp i sin egen historia och sina upplevelser kring mångfald samt utanförskap arbetar Fadi Barakat med inkludering och att ändra attityder för att skapa en hållbar mångfald på arbetsmarknaden.

• Skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och en hållbar mångfald

• Öka sysselsättningen bland utrikes födda genom att arbeta med attitydförändring inom den offentliga såväl som den privata sektorn

•Vilken roll spelar den offentliga sektorn i att återspegla samhället?

Fadi Barakat, Projektledare, Malmö stad

Fadi Barakat är nominerad till Årets Mångfaldschef på Chefgalan2018 .Under anförandet kommer Fadi ge tips och råd på hur du kan verka för en mer inkluderande arbetsmarknad med hållbar mångfald i fokus.