Konferens: Arbetsmarknad & mångfald 3 maj 2022

Från beslutsfattande myndighet till möjliggörande vägledare med socialt arbete i fokus

Norrköpings kommun har lyckats minska kostnaderna för försörjningsstöd. Nya arbetssätt med bland annat ökat stöd och vägledning till egen försörjning har lett till att fler snabbare nu kan komma ut i arbete eller studier.

• Vårt arbetsätt för att få ut fler i arbete och studier

• Så har vi lyckats minska kostnaderna för försörjningsstöd

• Ökad trivsel och delaktighet på arbetsplatsen

Linda Uller, Verksamhetschef arbetsmarknad & ekonomiskt bistånd, Norrköpings kommun
Pontus Karlbom, Enhetschef ekonomiskt bistånd, Norrköpings kommun

 

Unik kommunsamverkan för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser

September 2021 inleddes ett unikt samarbete mellan Svedal och Trelleborgs kommun för att effektivisera och minska kostnaderna för försörjningsstöd. Trelleborg hanterar ansökningar om försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder åt Svedalabor. Svedala är en mindre kommun men tack vare det här samarbetet kommer kompetensen breddas.

• Så har vi utformat en unik samverkan med Trelleborgs kommun för hantering av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser för våra invånare

• Hur arbetar vi på en mindre kommun med etablering och integration för nyanlända och utrikes födda?

• Våra lärdomar och resultat av samverkansavtalet

Leena Berlin Hallrup, Socialchef, Svedala kommun

 

Sfi-elever med kort skolbakgrund – utbildningsinsatser på studieväg 1 med modersmålsstöd

Inom Örebro kommuns sfi-verksamhet läser 400 elever på studieväg 1, elever med låg skolbakgrund. Kommunen var med i ett utvecklingsprojekt med Örebro universitet med fokus på modersmålsstöd i undervisningen. Sedan arbetslaget har fått språkstödjare har undervisningen förbättrats. Med språkstödjare blir det lättare att prata studieteknik, förväntningar och syfte nu. Språkstödjarna överbryggar kulturella skillnader och bidrar till en bättre förståelse mellan lärare och elev.

• Så ökar vi måluppfyllelsen och skapar förutsättningar för elever på studieväg 1 göra progression

• Hur kan man tillsammans med modersmålsstöd skapa en mer meningsfull undervisning och stärka självkänslan hos eleverna?

• Kollegial samverkan mellan sfi-lärare och språkstödjare – en nyckel för att främja elevernas språkutveckling. Vad är det och hur får man till det?

Mattias Molin, Rektor sfi studieväg 1, Örebro kommun
Ingierd Elmgren Hallinger, Leg. sfi-lärare, Örebro kommun
Julia Myllylä, Leg. sfi-lärare, Örebro kommun

 

Vårt projekt för att stödja utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden till egenförsörjning

Sedan i 2019 driver Helsingørs kommun projektet ”Kvinder i arbejde” med fokus på utom europeiska kvinnor som har haft försörjningsstöd under många år och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Med motivation och att inge hopp i deras potential samt att utmana vanliga föreställningar om målgruppen så är målsättningen att de skall etablera sig på arbetsmarknaden.

• Hur arbetar vi med motivation och vägleder utrikes födda kvinnor till att tro och hitta drivkraften att skapa förändring

• Vilka insatser och åtgärder prioriterar vi för att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden eller påbörja vidarestudier

• Hur hanterar vi kulturella föreställningar och hinder om utrikes födda kvinnors förmåga samt delaktighet i samhället?

Nora Berisha, Projektledare “Kvinder i arbejde”, Helsingørs kommun

 

Etableringslyftet – kommunalt samverkansprojekt som slussar nyanlända och utrikes födda långtidsarbetslösa till jobb och studier på rekordtid

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby i norra Stockholmsregionen samt AF. Projektet ger nyanlända och utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden en snabbare och kortare väg till arbete/studier och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Sedan start 2018 så har 94% av deltagarna skaffat egen försörjning eller gått till vidareutbildning på rekordkorta 5 månader.

• Så utformar vi skräddarsydd stöttning, coachning och matchning för att snabbare lotsa ut deltagare till arbete eller vidareutbildning

• Skapa ett integrerat språkstöd under hela processen för att minska etableringstiden samt skapa förståelse för olika begreppsvärldar

• Varför är det viktigt att ta hänsyn till språk, sociala koder och kulturella skillnader samt ha dessa perspektiv när man utformar insatser?

Annika Nordgren, Projektledare, Etableringslyftet
Juma Lomani, Språkstödjare & coach, Etableringslyftet
Joanna Olin, Utbildningssamordnare, Etableringslyftet