Konferens: EKB-dagen 11 februari 2016

Utveckling av barn- & ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver

Cecilia berättar om erfarenheterna efter besök i ett 50 tal kommuner om ensamkommande flyktingbarn och dess förutsättningar för att ge barn och unga stöd, skydd samt hjälp

Cecilia Grefve, Nationell samordnare sociala barn- & ungdomsvården, Regeringskansliet

 

 

Hur går det för de ensamkommande flyktingbarnen på längre sikt

• Vad för bakgrund har de ensamkommande flyktingbarnen som kommer till Sverige?

• Vilken utbildning har de erhållit i Sverige?

• Hur väl har de ensamkommande flyktingbarnen etablerats på den svenska arbetsmarknaden?

Eskil Wadensjö, Professor, Stockholms Universitet

 

 

Viktiga faktorer för ett bra bemötande och kartläggning av barnens utbildningsnivå

• Så individanpassar vi bemötandet för att tillgodose barnets behov under den första perioden

• Helhetsgrepp där vi kartlägger barnens utbildningsnivå och hälsotillstånd

• Tydliga insatser som möjliggör snabb etablering i det svenska samhället

Inger Bergendorff, f.d Enhetschef, Växjö kommun
Lisel Arvidsson, sva-lärare, Växjö kommun
Annika Ströberg Karlsson, sva-lärare, Växjö kommun

 

 

Så skapar du en traumamedveten omsorg

• Hur reagerar barn och ungdomar på svår stress?

• Vad innebär komplex traumatisering?

• Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av barn eller ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar eller trauma?

• Hur kan vi skapa en läkande vardagsmiljö?

Anna Thom Olin, Leg. Psykolog, Rädda Barnen

 

 

Kompetensförsörjning och rekrytering av boendepersonal

• Så rekryterar du rätt boendepersonal och skapar en effektiv organisationsstruktur

• Hur skapar du en optimal personalsammansättning som lämpar sig bäst för boendet?

Ida Öhrmalm, Personalchef, Vårljus

 

 

Stöd, motivation och samverkan med fokus på utbildning och skola

• Så har vi skapat ett introduktionsprogram med en effektiv studiehandledning samt stöd och handledning av skolpersonal

• Aktiv stöttning med fritidsverksamhet som bidrar till en meningsfull fritid och bryter isolering

Virpi Pikkarainen, Enhetschef modersmål, Kungsbacka kommun
Karin Falkenstöm-Veizades, Socialpedagog, Kungsbacka kommun

 

 

Kvalitetssäkrad rekrytering och granskning av familjehem

• Så arbetar vi med att få fler familjehem i kommunen

• Så säkerställer vi att familjer har rätt förutsättningar för att bli familjehem

Roland Andersson, Familjehemsenheten, Stockholm Stad

 

 

Framgångsrikt utvecklingsarbete för ensamkommande flyktingbarn

• Hur är det att vara ankomstkommun och hur hanterar vi dessa utmaningar?

• Så säkerställer vi att alla utredningar för ensamkommande flyktingbarn är rättssäkra samt öppnas och avlutas i tid

• Ta del utav våra erfarenheter med ”Barn som försvinner projektet”

Paula Wallenius, Enhetschef ensamkommande flyktingbarn, Sigtuna kommun

 

 

Ensamkommande flyktingbarn som avviker från sina boenden

• Hur kan man tidigt identifiera barn som är benägna att avvika?

•Vad vet vi om skälen till att ensamkommande barn avviker och hur kan man förebygga att barn försvinner, utsätts för eller begår brott?

• Hur kan man upprätta en samverkan mellan alla berörda myndigheter för att förhindra att barn försvinner och ta fram gemensamma åtgärder när det ändå sker?

Kjell-Terje Torvik, Verksamhetsexpert, Migrationsverket