Konferens: EKB-dagen 6 februari 2019

Migrationsverkets uppdrag, tillämpning av gymnasielagen, asylprocessen och aktuellt läge

• Uppdatering om gymnasielagen och asylprocessen – dess innebörder för ensamkommande unga och för kommunernas fortsatta arbete

• Aktuell lägesrapport

Axel Andersson, Rättslig expert, Migrationsverket

I slutet av september 2018 passerade sista ansökningsdagen om uppehållstillstånd för gymnasielagen. Migrationsverket har fått in 10 577 ansökningar. Majoriteten av de ensamkommande som väntar på beslut är tillståndssökande, vilket innebär att de inte längre kan överklaga sin ansökan om asyl. I sitt anförande förklarar Migrationsverket vad tillämpning av gymnasielagen kommer att innebära i praktiken samt ger de senaste nyheterna från myndigheten.

 

Självständiga ungdomar som står på egna ben – Utslussningsverksamhet som fungerar i praktiken

• Så har vi skapat en utslussningsprocess som fungerar i Örebro

• Så har vi strukturerat upp ett effektivt mentorskap som stöttar ungdomarna med skol- och arbetsrelaterade frågor samt privatliv

• Lärdomar och utmaningar kring det organisatoriska arbetet

Jonas Håård, Gruppledare utslussverksamhet, Örebro kommun

Jonas kommer under detta anförande att berätta om utslussningsverksamheten vars mål är att göra personalen överflödig. Genom bland annat mentorsskapsprogram och samverkan mellan skola och socialtjänst har man lyckats skapa en verksamhet som möjliggör snabbare integration. En uppföljningsenkät med ungdomar i åldrarna 23 och 25 i Örebro kommun har visat att i princip samtliga ungdomar har heltidsarbeten och/eller studerar på yrkesutbildningar eller universitet.

 

Professionellt förhållningssätt för att hanterar psykisk ohälsa bland ungdomar i utslussfasen

• Lär dig förstå hur ungdomar i sena tonåren agerar och varför

• Hur stöttar du ensamkommande unga när de får besked på asylansökan och befinner sig i utslussfasen?

• Konkreta strategier och metoder för att bygga god psykisk hälsa

Mia Börjesson, Socionom, ackrediterad coach och handledare

Mia Börjesson har arbetat som klinisk socionom inom kommunal verksamhet i tjugo år. Hon har sedan många år även handlett och föreläst för socialsekreterare som arbetar med ensamkommande unga, både nationellt och internationellt. Med ett salutogent förhållningssätt använder Mia teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor.

 

Integration, inflytande och delaktighet för ensamkommande unga

• Tiden efter utsluss – resan till integration och delaktighet

• Så kan din verksamhet arbeta för att öka integrationen mellan olika ungdomsgrupper – mötesplatser och aktiviteter

• Hur kan personer som möter ensamkommande ungdomar stötta och motivera afghanska unga?

Kasim Husseini, Verksamhetschef, Familjehemkonsulenter Sverige AB

Kasim Husseini var 14 år när han tvingades fly från Afghanistan till Sverige. Han kom som ensamkommande till Sverige år 2001. Idag är Kasim utbildad ekonom. Han har 10 års erfarenhet av arbete med ensamkommande flyktingbarn som bl.a. ungdomspedagog, föreståndare och verksamhetschef. Idag arbetar Kasim som verksamhetschef på HVB-boende samt åt Familjehemkonsulenter Sverige AB. Han är flitigt anlitad föreläsare om afghanskt samhälle och kultur.

 

Utbildning om normer och värderingar som skapar delaktighet och ger ensamkommande unga bättre förutsättningar för integration

Sedan tidig höst 2018 har regeringen bedömt att samhällsorientering för nyanlända och ensamkommande unga ska fokusera ännu mer på de normer och värderingar som samhället bygger på, med syfte att ytterligare skapa goda förutsättningar för integration. Socialtjänsten, kommunala skolan och landstingets Ungdomshälsa i Umeå är redan i framkant i detta arbete. Genom ett samarbete mellan EKB, gymnasieskolans språkintroduktion, Umeå Fritid och Ungdomshälsan bedrivs undervisning kring normer och värderingar på skolorna.

• Skapa samverkan mellan skola, landsting och socialtjänst för utbildningsinsatser om normer och värderingar

• Samtal om normer och värderingar som skapar delaktighet och inflytande bland ensamkommande unga

• Våra erfarenheter och lärdomar från samarbetet mellan EKB enheten och Språkintroduktion

Anna Cederlund, Biträdande verksamhetschef, Umeå kommun
Katarina Nyman, Rektor språkintroduktion, Umeå kommun