Konferens: Forum om hederskultur 16 november 2023

Åtal och lagstiftning: En inblick i bekämpningen av hedersbrott

Den 1 juni 2022 trädde den senaste lagen om hedersförtryck i kraft. Trots lagskärpningar mot hedersbrottslighet, flertalet polisanmälningar och förundersökningar är det fåtal som åtalas. Hittills har bara två åtal väckts (augusti 2023) med den nya lagen om hedersförtryck. Jessica Wenna är Åklagarmyndighetens specialist på hedersbrottslighet. Hon kommer att ge oss en värdefull inblick i arbetet i praktiken samt en djupare förståelse för utmaningarna i bekämpandet av dessa brott.

• Hur arbetar Åklagarmyndigheten med hedersrelaterad brottslighet och vilka svårigheter behöver övervinnas?

• Vilka brott kan bli aktuella vid hedersrelaterat våld och förtryck? Hur kan andra samhällsaktörer stötta rättsväsendet att bekämpa dessa brott?

• Hur hanteras senaste årens lagstiftningsåtgärder om hedersbrottslighet i våra rättssalar?

Jessica Wenna, Senior åklagare, Åklagarmyndigheten

 

Tidiga och förebyggande insatser mot hedersnormer i förskolans värld

Inom förskolan finns möjligheter att tidigt upptäcka barns utsatthet för hedersnormer. I Västerås stad har man arbetat systematisk med hedersproblematiken i flera år inom förskoleförvaltningen. Med ett eget utvecklat stödmaterial så ökar kommunen förskolepersonalens medvetenhet och kunskap om hur man upptäcker samt förebygger hedersproblematik.

• Så har vi utformat förebyggande insatser för att tidigt motverka hedersnormer som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete

• Hur kan verksamma inom förskolan få bättre förutsättningar att hantera hedersproblematik i sin yrkesroll?

• Vårt arbetssätt med socialpedagoger som stöttar förskolans personal i samverkan mellan förskola och vårdnadshavare

• Hur tar vi kontakt, och inleder dialog kring hedersnormer i mötet med föräldrar på ett sätt som präglas av tillit och förtroende?

Karin Brangefält, Utvecklingsledare, Västerås stad
Jurgita Ravaityte Kristoffersson, Samordnare HRV, Västerås stad
Sara Jansson, Förskolerektor, Västerås stad

 

Nya skrivningar om heder i läroplanen – beprövad erfarenhet från klassrummet

Den svenska skolan ska nu tydligare lyfta problematiken med hedersförtryck då heder lagts till i läroplanen sedan förra året. För att förebygga hedersrelaterat förtryck behöver skolan arbeta systematiskt och inte behandla frågan endast under en temadag. På Angeredsgymnasiet har man i över 20 år integrerat hedersfrågor i schemat. Under detta anförande kommer Charlotte Persson, förstelärare på Angeredsgymnasiet, dela med sig av beprövade upplägg och erfarenheter från klassrummet berätta om de utmaningar planeringsarbetet kan innebära.

• Arbeta med heder – en del av det systematiska arbetet med jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer

• Hur gör man så att undervisningen om heder angår alla elever – utan att stigmatisera?

• Elevernas perspektiv – vilka frågor har dem kring heder och vilka reaktioner möter vi

Charlotte Persson, Förstelärare, Angeredsgymnasiet

 

Hedersproblematik inom öppenvården – för tidigare upptäckt och ökande förutsättningar för ett säkert familjearbete

Hedersärenden inom öppenvården behöver hanteras på ett hållbart sätt.  I Malmö stad konsulterade oroliga familjebehandlare Resursteam Heder allt oftare. Utan vägledning och strukturerade arbetssätt stod de i många fall handfallna. Detta blev startskottet för ett långsiktigt arbete mot ett säkrare familjearbete genom det screeninghjälpmedel och stödmaterial som Resursteam Heder har framtagit.

• Så har vi utvecklat vårt screeninghjälpmedel för att upptäcka hedersproblematik i familjer

• Så har vi utformat stödmaterialet med barnens säkerhet i fokus

• Praktiska lärdomar av projektet och arbetet framåt

Sandra Blomqvist Albaida, Socialsekreterare & projektledare Resursteam Heder, Malmö stad
Silvija Reimer, Familjebehandlare, Malmö stad

 

Beprövad familjebehandling och förändringsarbete som fungerar inom hedersärenden

När ett barn är utsatt för hedersvåld måste socialtjänsten ta snabba beslut. Ofta leder det till en placering på skyddat boende, barnets säkerhet är första prioritet. Men sedan då? Är det möjligt att genom familjebehandling återförena familjer? Familjearbete och behandling är en omdiskuterad insats i hederskontext men allt fler kommuner ser detta som väg att gå för att få till hållbar förändring för att komma åt hedersproblematiken i samhället.

• Teambaserat arbetssätt som sammanflätar utrednings- och behandlingsprocessen för att skapa den samsyn och förståelse som krävs för ärendets komplexitet

• Hur kan behandlingsinsatser sättas in under utredningstiden eller efter utredningens avslut?

• Samtalsmetoder samt tillvägagångssätt för att uppnå förändringsarbete och utmana tankar, normer samt värderingar kring jämställdhet och självbestämmande

• Hur kan man planera och förbereda för återupprättelse av kontakt samt skapa trygga återföreningar? Hur hanterar man bakslag i behandlingsprocessen?

Marie Christou-Kressner, Familjebehandlare & författare
Maria Hagberg, Utbildare & författare

Tillsammans har föreläsarna 45 års beprövad erfarenhet av socialt arbete inom hederskontexter. I deras nya utbildningsmaterial för socialtjänsten vill de ge verktyg och vägledning för familjebehandling och påvisa att förändring och återförening fungerar.