Konferens: Forum om nyanlända elever 1 februari 2017

Framgångsfaktorer för en bättre skolstart för nyanlända elever

• Hur kan högre kvalitet på ledning och styrning ge bättre elevresultat för nyanlända elever?

• Så kan ni samverka för att fördela resurser, ansvar och beredskap för mottagandet av nyanlända elever

• Förändra förutsättningarna i klassrummet: Tvålärarsystemets framgångar i utvalda skolor.

Södertälje är en av handfull kommuner som fyra år i rad förbättrat sina skolresultat enligt SKL:s rapport Öppna jämförelser. Monica Sonde berättar om det utvecklingsarbete som inneburit att skolorna förbättrat sina skolresultat samtidigt som antalet nyanlända elever legat fortsatt högt i kommunen.

Monica Sonde, Verksamhetschef grundskolan, Södertälje kommun

 

Nytänkande och samarbete ger resultat i Uppvidinge

• Så har skolans förbättringsarbete utvecklat en ledning och styrning av skolan som är anpassad till skolornas egna behov och förutsättningar

• Så uppnår man ett gemensamt förhållningssätt där all personal tar ansvar för dem nyanlända eleverna

• Så arbetar ni med hela lärmiljön för att skapa en positiv skolkultur som stärker nyanlända elevers rättighet att känna trygghet och bli socialt inkluderade

• Hur anpassar man undervisningen för att nyanlända eleverna ska utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål?

För fem år sedan började kommunen ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att förbättra elevernas skolresultat. Ta del av deras fallgropar och framgångsfaktorer.

Caj Stigson, Rektor – Åsedaskolan, Uppvidinge kommun
Helena Baardh, Lärare – Åsedaskolan, Uppvidinge kommun

 

Riktade insatser för bättre och snabbare integration av nyanlända elever i skolan

Under våren 2016 inledde Skolverket riktade insatser som vänder sig till kommuner som tagit emot flest nyanlända elever i förhållande till sitt befolkningsantal. Satsningen syftar till att analysera verksamheterna för att på så sätt identifiera viktiga insatser som kan leda till att kvaliteten på mottagande och utbildning av de nyanlända eleverna ökar

• Vilka utvecklingsområden prioriterar de kommuner och skolor som ingår i satsningen?

• Exempel på insatser för att höja kvaliteten i utbildningen för elever som nyligen anlänt

• Hur ser samarbetet ut mellan de utvalda kommunerna och Skolverket?

Mats Wennerholm, Undervisningsråd, Skolverket

 

Traumamedvetet bemötande i mångkulturella lärandemiljöer

• Så tar trauma, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och andra inlärningsproblem ibland förvillande lika uttryck

• Så tolkar man tecken på trauma och förstår var någonstans i sin ”flyktprocess” som eleven befinner sig för att kunna förstå och stödja på rätt nivå

• Lärarens roll för att stötta traumatiserade elever och skolans betydelse som en läkande miljö

• Så arbetar ni med klassrumsmiljön, ökar empatin i klassrummet för traumatiserade elever och utvecklar förståelse samt solidaritet mellan eleverna

Anna Herbert, Universitetslektor Institutionen för psykologi, Linnéuniversitetet

 

Stockholms stad: Från nyanländ till nyanställd lärare

Projektet ”Från nyanländ till nyanställd lärare” är en satsning som ska fånga upp nyanlända som har kvalificerad utbildning från sitt hemland. Ett 40-tal skolor i staden har redan anslutet sig och tagit emot nyanlända lärare med utländsk lärarexamen för att möta sina rekryteringsbehov. Blommensbergsskolan i Liljeholmen är en sådan skola och rektor

Jenny Stanser kommer tillsammans med projektledare Christina Rydén från Kompetensförsörjningsenheten att berätta om hur man kan erbjuda utländska lärare arbetsplatsförlagda moment på skolor med nära anknytning till läraruppdraget, ge en god introduktion och genom hela kedjan arbeta med målsättningen att läraren ska bli anställd.

Johan Eriksson, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Jenny Stanser, Rektor, Blommensbergsskolan

 

Kollegial samverkan i lärarlaget för bättre undervisning

• Hur kan man i en kollegial samverkan och över ämnesgränser arbeta för att stimulera det egna och elevernas lärande?

• Hur kan man utveckla undervisningen med utgångspunkt i arbetslagets elever och elevernas välbefinnande, engagemang och kunskapsresultat i fokus?

• Hur kan olika lärare i skolan – inklusive modersmålslärare och studiehandledare – använda tillgängliga resurser för att tillsammans bidra till elevernas språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen?

Josefin Nilsson berättar om sitt prisbelönta utvecklings- och kvalitetsstärkande arbete med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Josefin fick den fina utmärkelsen Svenska Akademiens svensklärarpris 2016 för sina insatser som lärare i
svenska som andraspråk. 2014 fick hon även Örebro kommuns Pedagogiskt pris för sitt utvecklingsarbete med flerspråkiga elever.

Josefin Nilsson, Projektledare Nationellt centrum för svenska som andraspråk och lärare samt f.d. kvalitetsutvecklare, Örebro kommun