Konferens: Interkulturell förskola 29 september 2021

Att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt med läroplanen som grund

• Råd och verktyg för ett interkulturellt arbetssätt som fungerar och berikar verksamheten

• Hur främjar du en konstruktiv dialog mellan barn och föräldrar rörande normer, språk, jämställdhet och traditioner?

• Hur närmar man sig frågor om interkulturalitet och mångfald i förskolor där nästan alla har svenska som modersmål?

Jonas Stier, Professor, Mälardalens högskola

Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och har skrivit ett antal böcker om förskolan och interkulturalitet samt lett utvecklingsprojekt kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.

 

Transspråkande förhållningssätt i praktiken

Forskningsprojektet ”Möjligheter för förskolan i en migrerande värld” pågick mellan 2016 och 2019 och finansierades av Skolforskningsinstitutet. I projektet, som genomfördes i Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål, har forskare tillsammans med verksamma pedagoger och ledning identifierat utmaningar och möjligheter i den pedagogiska verksamheten. Projektet gick bland annat ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållningssätt.

• Transspråkande förhållningssätt och aktiviteter till stöd för barnens flerspråkiga medvetenhet

• Hur skapar du utrymme för olika språk och hur kan du dra nytta av barnens flerspråkighet?

Annika Åkerblom, Universitetslektor & forskare, Göteborgs universitet

 

Utforma ett framgångsrikt språkutvecklande arbete i förskolan

• Skapa ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt utifrån Lpfö18 med flerspråkighet och andraspråksutveckling i fokus

• Utveckla personalens professionella bemötande och arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och föräldrar

Pia Håland Anveden, Utbildare & författare

Pia Håland Anveden är förskollärare och beteendevetare. Hon har arbetat med flerspråkiga och nyanlända barn både som rektor och som utvecklare inom skolan och förskolan i över fyrtio år. Pia är en mycket uppskattad utbildare och hon har skrivit den mycket omtyckta boken ”Den inkluderande förskolan: en handbok” som utkom i fjol.

 

Utveckla arbetet med flerspråkighet och språkfrämjande insatser i förskolan

Hur flerspråkiga pedagoger på en förskola i Eriksbo i nordöstra Göteborg ger barnen möjlighet att utvecklas i sina språk. Förskolan har lång erfarenhet av arbete med flerspråkighet och hur man bäst tar tillvara på flerspråkig personal i verksamheten.

• Vårt pedagogiska förhållningssätt utifrån barnens användande av sina språk samt bemötandet av flerspråkiga föräldrar

• Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på dokumentation för att synliggöra barnens språkutveckling

• Utvecklingsarbete med fokus på yrkesrollernas ansvarsområden utifrån Lpfö-18

Anna Palmqvist Rundström, Leg. förskollärare, Göteborgs stad

 

Så arbetar vi för att uppnå en likvärdig förskola i ett mångkulturellt område

Pettersberg är ett mångkulturellt område dit många nyanlända har flyttat senaste åren. På förskolorna i Pettersberg bedriver man ett interkulturellt förhållningssätt då nästintill samtliga barn har ett annat modersmål än svenska. 2018 börjades ett utvecklingsprojekt där man har anställt socialpedagoger för att utveckla det sociala perspektivet. Socialpedagogerna har på ett framgångsrikt sätt utvecklat verksamheten och tagit ett särskilt ansvar för det systematiska barnhälsoarbetet.

• Hur kan vi organisera och bredda kompetensen inom förskolan om vi ska verka för en likvärdig utbildning?

• Utforma tidiga stödinsatser för att på ett långsiktigt plan stödja barn och deras familjer för att öka barnens förutsättningar att uppnå de pedagogiska målen

• Vårt arbetssätt med socialpedagoger som samverkar med vårdnadshavare för att skapa ömsesidig förtroende och stärka barnsynen i förskolan

Majja Neverland, Utvecklingsledare, Västerås Stad
Sara Jansson, Rektor, Västerås Stad
Shaonem Ramazani, Socialpedagog, Västerås Stad