Konferens: Ledarskap & mångfald 3 oktober 2023

Mångfald och inkludering – från tomma ord till obekväm handling

• Vad behöver du som ledare träna på för att kunna leda och hantera mångfald

• Hur kan olikheter, konflikter och obekväma frågor leda en organisation framåt?

• Hur kan du använda samtalet som verktyg för att öka inkluderingen?

Navid Modiri, Föreläsare & författare

Navid Modiri är en uppskattad utbildare och inspiratör inom mångfaldsfrågor. Han arbetar med samtalet som verktyg för att hjälpa oss att bli bättre på att prata med och lyssna på varandra. Enligt Navid påstår sig många organisationer jobba med mångfald, men i själva verket visar det sig att de bara har en mångfaldspolicy som ingen har tittat på.

 

Inkluderande organisation i praktiken – att hitta möjligheter och hantera utmaningar

• Hur kan du utforma rekryteringsprocesser och karriärvägar som inte är exkluderande?

• Hur kan du konkret tillvarata de möjligheter mångfalden erbjuder organisationen?

• Tillvägagångssätt för att hantera det interkulturella mötets utmaningar

Patrick Gruczkun, Beteendevetare & utbildare

Patrick är beteendevetare med ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik. Sedan 2006 har han arbetat med utbildning och processledning i Sverige och utomlands med fokus på mångfaldsfrågor och interkulturalitet.

 

Systematisk vägledning i att stötta medarbetare att utvecklas språkligt

• Hur kan du som ledare uppmuntra och skapa ett tillåtande klimat på arbetsplatsen där alla känner sig trygga att kommunicera och föra dialog?

• Praktiska och konkreta verktyg på hur du kan stötta språksvaga – vilka resurser krävs för att komma över språkbarriärer

• Hur kan du diskutera språkutveckling med enskilda kollegor exempelvis under ett medarbetarsamtal utan att det upplevs som kritik?

Eva Stilling, Språkkonsult & författare

 

Tydligt ledarskap som främjar en hållbar mångkulturell arbetsgrupp

Studier visar att arbetsplatser med större grad av etnisk mångfald har mer kreativitet och högre tillfredställelse bland medarbetarna men också fler sak konflikter inom arbetsgruppen. Ovilja att hantera och adressera känsliga frågor är en växande snöboll som oftast leder till fler konflikter och missnöje inom arbetslaget.

• Leda en mångfaldig arbetsgrupp med ett personcentrerat förhållningssätt

• Hur kan man som chef visa mod och hantera känsliga frågor på arbetsplatsen utan att bli stämplad som rasist eller bli anmäld för diskriminering?

• Hur kan man som ledare öka samhörigheten på arbetsplatsen samt arbeta förebyggande för att minska kulturkrockarna?

Tuire Hattula, Enhetschef Skärholmens hemtjänst, Stockholms stad

 

Framgångsrikt arbete för att tillvarata befintlig kompetens och bredda rekryteringsbasen

För att hantera rekryteringsbehov behöver organisationer ta tillvara kompetensen hos befintlig personal samt bredda rekryteringsbasen. International Office enheten på Region Skåne arbetar sedan 2021 med att rekrytera och underlätta för utbildad sjukvårdspersonal utanför EU att få svensk yrkeslegitimation. Flertalet av kandidaterna arbetar redan inom Region Skåne men i andra yrken än de är utbildade för. Enheten ska vara en brygga mellan Region Skånes verksamheter och den internationella arbetsmarknaden.

• Hur tillvaratar vi befintligt kompetens som finns inom organisationen? Hur skapar vi interna utbildnings- och karriärvägar för befintlig personal som har utbildning från tredje-land?

• Hur hjälper vi och ger individuell stöttning till handledare och nyrekryterad personal vid språkutmaningar samt arbetsplatsfrågor?

Petra Kullander, Enhetschef International office, Region Skåne

 

Inkluderande rekrytering på chefsnivå för att bredda mångfalden

I Botkyrka kommun är andelen medborgare med utländsk bakgrund, 62%, enligt SCB. 2022 var andelen medarbetare med utländsk bakgrund 63% (jmf med 52%, 2017) och andelen chefer 27% (jmf med 19%, 2017). Enligt SKR är andelen medarbetare i Sveriges kommuner med utländsk bakgrund 24% och för cheferna 11%, 2021. Den politiska målsättningen är att kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen.

• Så utvecklar vi inkluderande rekryteringsprocesser som leder till ökad mångfald

• Hur gör vi för att motverka fördomar och diskriminering vid rekrytering?

• Så arbetar vi med annonsutformning, arbetsprov, kravprofiler och kommunikation

• Lärdomar av mångfalds- och inkluderingsarbetet samt framtida utmaningar

Nina Angermund-Carlsson, Enhetschef rekrytering, Botkyrka kommun