Konferens: Mångkulturell förskola 6 oktober 2020

Utveckla arbetet med flerspråkighet i förskolan

• Så kan ledning och organisation stötta det interkulturella och språkutvecklande arbetet i förskolan

• Hur kan vi organisera och undervisa om vi ska verka för en likvärdig utbildning?

• Utveckla ett systematiskt kvalitetsstärkande arbete kring flerspråkiga och nyanlända barn

Martin Gråfors, Pedagogisk samordnare, Botkyrka kommun

 

Våra främsta framgångsfaktorer i det språkstödjande arbetet

• Så bygger vi förtroende och skapar relationer med vårdnadshavarna genom ett interkulturellt förhållningssätt

• Hur du gör vårdnadshavarna och modersmålet till effektiva redskap för barnets språkutveckling

• Ta del av våra strategier för språkutvecklande undervisning

Josefine Lindell, Rektor, Nässjö kommun
Anna-Maria Sundberg, Förskollärare, Nässjö kommun
Helena Williamsson, Förskollärare, Nässjö kommun

 

 

Valbart spår: rektor

 

Ledarskapsverktygen som främjar inkludering och utveckling i förskolan

• Målstyrning med en tydlig vision – så har vi format en bättre förskola

• Framgångskonceptet Åtgärdsprogram för nyanlända barn – stöd som skapar utveckling på riktigt

• Inspireras av våra framgångar med PUG (Pedagogisk Utveckling i Grupp)

Kerstin Johansson, Rektor, Flens kommun

 

Att skapa förståelse för nyanlända och flerspråkiga barns särskilda förutsättningar

• Ansvar och strategier för en demokratisk förskola i globaliseringens tidevarv

• Att stödja språk-, kunskaps- och identitetsutveckling hos nyanlända och flerspråkiga barn

• Tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt och transspråkande arbetssätt

Boglárka Straszer, Docent & lektor i svenska som andrapspråk, Högskolan Dalarna

 

Så höjer du kvaliteten i förskolan genom kompetensutveckling för medarbetarna

• Så tillgodoser vi medarbetarnas behov av stärkt kompetens – inspireras av projektet “Vi lyfter språket”

• Hur kan vi långsiktigt förankra värdefull kompetens i verksamheten?

• Ta del av framgångsfaktorer och lärdomar från arbetet i ett av våra mest utsatta områden

Maria Wallin, Rektor, Rosengård, Malmö stad
Helén Stenemalm, Förste förskollärare, Malmö stad
Diane Ängquist, Förste förskollärare, Malmö stad

 

Valbart spår: Förskollärare

 

Digitala verktyg som en viktig del i det språkutvecklande arbetet på förskolan

• Hur digitala verktyg bidrar till att nå differentiering i den dagliga flerspråkiga undervisningen

• Hur digitaliseringen blir en viktig del i den flerspråkiga lärmiljön

• Tips på verktyg och applikationer med stor språkutvecklande potential

Marie Ekengren, Lärare & IKT-pedagog, Flens kommun
Kristina Uggla, Bitr. rektor, Flens kommun

 

Hur du kan integrera barnens modersmål i verksamheten utan att själv förstå språket

• Vad krävs av dig för att främja flerspråkiga barns möjligheter till delaktighet?

• Att se och använda flerspråkigheten som resurs i undervisningen – så gör du

• Exempel på flerspråkiga aktiviteter på Sveriges nationella minoritetsspråk

Petra Petersen, Fil.Dr pedagogik, Stockholms universitet

 

Hur arbetar man med läroplanens värdegrunder i förskolan?

• Hur kan man föra dialog med flerspråkiga vårdnadshavare om värdegrunder och förhållningssätt

• Hinder och möjligheter i arbetet med frågor rörande jämlikhet och likabehandling i en mångkulturell barngrupp

Pirjo Lahdenperä, Professor emerita i pedagogik, Mälardalens högskola