Konferens: Mångkulturella bostadsområden 22 november 2022

Inkludering och delaktighet för att lyfta eftersatta bostadsområden

• Hur kan man arbeta strategiskt och långsiktigt för att lyfta eftersatta bostadsområden?

• Utveckla hållbara bostadsområden – se boendet i ett bredare perspektiv än bara själva fastigheterna

• Framgångsrika metoder för dialog samt inkludering för att öka boinflytande och att hyresgäster känner sig delaktiga

Tapio Salonen, Professor socialt arbete, Malmö universitet

Tapio har länge följt svensk bostadspolitik och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell nivå. Redan på 1990-talet varnade han för den negativa utvecklingen i miljonprogramsområden. Han är en av Sveriges ledande forskare om segregation, marginalisering och utsattas försörjningsvillkor.

 

Interkulturell kompetens i hyresgästnära arbete

Social hållbarhet är numera alla bostadsbolags prioritet. I det ingår bland annat att skapa relation och föra dialog med hyresgäster. En satsning på den hyresgästnära sociala relationen är en tydlig framgångsfaktor för arbete i mångkulturella områden. För att undvika kulturkrockar är det viktigt att ha förståelse och att satsa extra på kommunikationen mellan hyresgäster och bostadsbolag.

• Vilka är utmaningarna i ett kulturmöte ur ett interkulturellt perspektiv?

• Så förbättrar du ditt bemötande av hyresgäster med annan kulturell och språklig bakgrund

• Hur kan man samtala framgångsrikt med boende som har bristande språkkunskaper samt får med sig hyresgästerna i de regler och bestämmelser som finns?

Dr. Riyadh Baldawi, Docent, utbildare & författare

Dr. Riyadh Al-Baldawi är författare till flertalet böcker. Han är docent, specialist i psykiatri och har mångårig erfarenhet av arbete med interkulturell kommunikation och migration. Dr. Riyadh är en oerhört uppskattad utbildare.

 

Strategiskt och långsiktigt socialt arbete för att vända utvecklingen och bryta segregationen

Bostadsbolaget MKB i Malmö har lång erfarenhet av socialt hållbart arbete. Nu har bolaget tagit krafttag med en bred och långsiktig strategi för att lyfta Malmös tre särskilt utsatta områden från polisens lista till 2030. En nyckel för att bryta segregationen är att göra varje bostadsområde attraktivt och undvika att vissa områden väljs bort – det skapar också en affärsnytta som möjliggör det sociala arbetet.

• Hur en nära förvaltning och målmedvetet stadsbygge kan skapa attraktiva bostadsområden som är socioekonomiskt blandade och präglas av trygghet

• Samverkan som en nyckel när vi utvecklar staden – därför behövs ett nära samarbete med lokala aktörer, myndigheter, föreningar och andra fastighetsbolag

• Varför affärsmässighet och uthållighet är grundläggande förutsättningar för att lyckas

Emma Cedermarker Belec, Förvaltningschef, MKB Fastighets AB

 

Områdesutveckling – utifrån områdets behov och boendes delaktighet

För de allra flesta är Borås en bra plats där man trivs och vill leva sitt liv. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. För att minska skillnaderna har Borås ett särskilt fokus på att skapa mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa för sina invånare genom arbetet i “Socialt hållbart Borås”. Arbetet utförs genom insatser på hela staden och på områdesnivå, med första fokus på Norrby som är ett utsatt område. Områdesutvecklingsarbetet i Norrby utgår från områdets behov och ett medskapande arbetssätt.

• Vårt arbetssätt för att skapa en lägesbild av Norrby utifrån invånarperspektivet där de boende är delaktiga och känner sig hörda

• Så anställer vi invånare från lokalområdet för att utforma handlingsplaner och arbetsgrupper samt involverar dem i förändringsarbetet för att utveckla området i positiv riktning

Talar Kirkor, Chef för områdesutveckling, Bostäder i Borås

 

Vårt stadsdelsutvecklingsarbete för att stärka socioekonomiskt svaga områden

Genom att arbeta med social hållbarhet i stadsdelsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. Linköping har 3 socioekonomiskt svaga områden där Stångåstaden genomför sociala insatser. Lokala stadsdelsutvecklingskontor har öppnats för att intensifiera arbetet i samverkan med boende och andra samhällsaktörer. Fokus för arbetet är fysisk närvaro, ställa krav och tydlig kommunikation.

• Så tar vi ett aktivt samhällsansvar och ett helhetsgrepp genom att vara en aktör i stadsdelsutvecklingsarbete och skapa trygghet samt verka för social hållbarhet

• Skapa en positiv områdesutveckling med fokus på boendedialog som bidrar till bostadsområden som är
inkluderande

• Hur tillämpar vi barnkonventionen i planering och stadsdelsutveckling samt har barnperspektivet som utgångspunkt i vårt arbete med barn och unga?

Magdalena Ingberg, Stadsdelsutvecklare, Stångåstaden