Konferens: SFI-forum etablering 16 oktober 2019

Information om sfi och yrkesutbildning

• Organisation av sfi i kombination med yrkesutbildning

• Samverkan kring yrkespaket och lärlingsutbildning mot arbetsmarknadens behov

• Planera för övergångar, yrkespraktik och olika utbildningsformer

• Att organisera utbildning för personer med funktionsnedsättningar

• Sfi i kombination med kurser på grundläggande och gymnasial nivå komvux

• Kartläggningsmaterial för grundläggande litteracitet för vuxna

Riikka Tilja, Undervisningsråd, enheten för vuxenutbildning, Skolverket
Sylvia Lindqvist, Undervisningsråd, enheten för skola och arbetsliv, Skolverket

Sylvia Lindqvist arbetar med frågor som rör vuxenutbildning, nyanlända och lärlingsutbildning. Riikka Tilja arbetar med frågor som rör vuxenutbildning, nyanlända vuxna, sfi, nationella prov i sfi. De båda har en bakgrund som lärare inom sfi/sva.

 

Vilken undervisning har elever på sfi rätt till, egentligen?

• Vilka förväntningar finns på rektorer och andra ledare för sfiverksamheter?

• Vilka utmaningar står vuxenutbildningen inför just nu och vad kommer härnäst i förhållande till elever med svenska som andraspråk?

• Framgångsrika modeller och strategier för att som ledare stödja undervisning som verkligen leder till lärande

Jenny Hostetter, Projektledare, Göteborgsregionen (GR) Utbildning

Jenny Hostetter är projektledare i Göteborgsregionen, sfi-lärare och läromedelsförfattare. Hon har under de tre senaste åren lett processer för kollegialt lärande i sfi-verksamheter i Västsverige, filmat goda exempel och varit handledare för rektorer och ledningsgrupper inom projektet InVäst.

 

En framgångsrik vuxenutbildning kräver ett aktivt elevhälsoarbete

• Nytänkande lösningar på gamla välkända utmaningar

• Språktester, orienteringskurser och specialpedagogiska arbetssätt i undervisningen

• Specialpedagogisk handledning för lärare

• Införande av nya och bättre arbetsmodeller på organisationsnivå • Plan mot diskriminering, kränkande behandling och HBTQ arbete

Achilles French, Rektor, Södertälje kommun

Södertälje kommun ingår i ett kommunkluster kallat Vux5 bestående av Södertälje, Huddinge, Botkyrka, Salem och Nykvarn. Achilles French är, förutom rektor för komvux, även rektor/huvudman för den del av verksamheten som är upphandlad (ca 17 upphandlade utbildningsanordnare)

 

BIU Online – Ett vinnande koncept för en rikstäckande fjärrundervisning

BIU Online startade som ett EU-finansierat projekt men blev så framgångsrikt att det nu är tillgängligt för Sveriges alla kommuner och utbildningsanordnare. Idén bygger på samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud. Konceptet frigör värdefull tid för läraren i klassrummet och effektiviserar lektionsplaneringen. Studiehandledning på modersmål är ett lagstadgat uppdrag reglerat i skollagen respektive gymnasieförordningen.

• Så utformar vi en likvärdig studiehandledning på sitt eget modersmål

• Långsiktiga lösningar med kvalitetsmål och färdiga modeller för resultatuppföljning

• Så har vi framgångsrikt byggt upp en organisaiton med välutbildade, fastanställda studiehandledare på nästan alla språk och i samtliga ämnen

• Kostnadseffektiva lösningar jämfört med privata plattformar

Henrik Lövgren, Chef för samhällskommunikation, Ronneby kommun

 

Vad menas med ”kvalitet” i sfi? Och kvalitet ur vems perspektiv?

• Förutsättningar för kvalitet för utbildning och undervisning inom sfi

• Likvärdighet i en utbildning som utgår från individen

• Utmaningar och möjligheter i kvalitetsutvecklingsarbete inom sfi

Lillemor Malmbo, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)
Johanna Eriksson, Projektledare sfi & vux, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)

Lillemor Malmbo som i grunden är sva och sfi-lärare, är nu projektledare och webbredaktör på NC med vuxenutbildning, påverkan och samverkan i fokus. Har varit delaktig i utveckling av DistansCentrum för elever på studieväg 2 och 3 som kombinerar sfi med arbete, studier och praktik. Johanna Eriksson, tidigare förstelärare inom sfi studieväg 2 och 3, är nu projektledare på NC med kompetensutveckling inom vuxenutbildningen. Undersöker lärares och rektorers behov och förutsättningar.