Konferens: Språkintrodagen 15 november 2016

Språkintroduktion: Ett program inför stora utmaningar och i behov av utveckling

Det senaste året har språkintroduktion växt till att bli det tredje största programmet i den svenska gymnasieskolan. Språkintroduktionsprogrammet står inför stora utmaningar och behovet av att finna bättre vägar in i gymnasieskolan för nyanlända unga är ett av hela utbildningsystemets verkligt stora utmaningar.

• Hur går det för eleverna efter språkintroduktionen och hur ser den tillgängliga statistiken ut?

• Så utvecklar du organisationen och förmågan på skolorna för att göra tidiga bedömningar av elevernas kunskapsnivå och utvecklingsbehov

• Hur kan språkintroduktion ge nyanlända unga bättre vägar in i gymnasieskolan och vilka framgångsfaktorer ger bättre skolgång och utbildning för elever med olika behov?

Thomas Furusten, Undervisningsråd, Skolverket

 

 

Skapa en välorganiserad modersmålsundervisning och studiehandledning som ger framgång för elever på Språkintroduktionsprogrammet

• Hur kan man systematiskt kvalitetssäkra och kompetensutveckla modersmålslärare och studiehandledare?

• Så skapar ni en kollegial samverkan mellan modersmålslärare, studiehandledare och övriga lärare

• Hur skapar man en flexibilitet i organisationen för att möta upp individuella behov inklusive nätbaserade lösningar?

Inger Fält, Verksamhetschef, Språkcentrum Göteborgs stad
Sevleta Hrustic, Enhetschef, Språkcentrum Göteborgs stad
Sylwia Wieczorek, Modersmålslärare, Språkcentrum Göteborgs stad

Språkcentrum berättar om arbetet för att förbättra kartläggningen och snabbare integrera samt språkutveckla ungdomarna på gymnasieskolorna i Göteborg.

 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en Språkintroduktionsklass: Integrerad teori och praktik

• Så kan ni arbeta ämnesintegrerat med nyanlända i en språkintroduktionsklass

• Aktiviteter som stimulerar språkutvecklingen och bidrar till entusiasm inför skolarbetet

• Så arbetar vi för att identifiera och stötta nyanlända unga med språkstörningar och inlärningsproblem

Anneli Blomberg, Förstelärare & sakkunnig på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Bernadottegymnasiet

Anneli Blomberg berättar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisningen av språkintroduktionselever. Vi får höra hur ett ämnesintegrerat arbete i praktiken kan se ut. Anneli berättar om hur Språkintroduktionsprogrammets specialpedagogiska profil möjliggör för elever med särskilda behov att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen.

 

 

Så tillvaratar du nyanlända lärares kompetens

Susanna Malm kommer berätta om Snabbspåret för nyanlända lärare och hur snabbspåret fungerar i praktiken. Exempel från skolor som tagit emot nyanlända lärare och tar tillvara kompetens hos personer med utländsk lärarexamen för att möta sina rekryteringsbehov.

Susanna Malm, nationell samordnare Snabbspåret nyanlända lärare , Stockholms universitet
Gunilla Oredsson Blomberg, nationell APL-koordinator , Stockholms universitet
Maria Netje, uppdragsledare , Stockholms universitet

 

 

Så kan lärarlaget inspirera varandra till nya arbetssätt och metoder i undervisningen av nyanlända ungdomar

• Hur kan man med hjälp av ämnesövergripande samarbete och höga förväntningar nå bättre resultat?

• Så förankrar ni ett helhetstänk i lärarlaget och skapar en röd tråd i hela utbildningen?

• Hur kan man i en kollegial samverkan arbeta för att stimulera elevernas motivation och lärande?

Susanna Franzén, Skolledare & förstelärare språkintroduktion, Tensta gymnasium
Sofie Abrahamsson, Rektor språkintroduktion, Tensta gymnasium

 

 

Nyskapande språkutveckling i mötet mellan ungdomar i ett integrationsprojekt

• Hur skapar man förutsättningar för nyanlända ungdomarna att bli socialt inkluderade?

• Så uppmuntrar ni till ett möte mellan ungdomarna i tolerans och ömsesidig förståelse på lika villkor

• Så engagerar man ungdomarna i ett kreativt arbete för att uppmuntra språkutveckling och integration

Marie-Louise Klevestedt, Integrationssamordnare, Uddevalla Gymnasieskola
Anna Bjerkstig, Förstelärare SVA, Uddevalla Gymnasieskola

 

 

En lyckad skolgång kräver en lyckad integration av elever som en helhet

För att ge elever förutsättningar att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen har Malmö Stad tagit initiativ till flera olika satsningar som ska stärka den sociala inkluderingen av nyanlända unga som läser språkintroduktion.

• Hitta en organisation och struktur för arbetet med att stärka skolanknytningen för nyanlända elever

• Hur kan man med ett helhetsgrepp kring elever på Språkintroduktionen förbättra skolresultaten och motverka avhopp?

• Hur kan studier kompletteras med aktiviteter med syftet att stärka kopplingen till föreningsliv och kultur och verka samhällsorienterande?

Jens Jording, Utbildningschef, Malmö stad