Konferens: Utanförskap & Gängkriminalitet 13 oktober 2020

Socialstyrelsens uppdrag och nationella satsningar för barn och unga i riskzon för att begå brott

Socialstyrelsen är kunskapsmyndigheten inom socialtjänstens område och har i uppdrag att utveckla, sprida aktuell och ny kunskap om metoder och arbetssätt inom den sociala barn- och ungdomsvården.

• Socialstyrelsens pågående arbete med att ge stöd till socialtjänsten i frågor som rör barn och unga som riskerar att begår brott

• Hur kan socialtjänsten samverka med skola och polis i det brottsförebyggande arbetet? Exempel på utvecklingsarbete

• Vilka risk- och skyddsfaktorer är viktiga att känna till i arbetet med att minska barn och ungas normbrytande beteende? Vad är socialtjänstens ansvar och uppgifter?

Annika Öquist, Enhetschef kunskapsstyrning, Socialstyrelsen
Liselotte Persson Öhrn, Utredare, Socialstyrelsen
Petra Bergendahl, Jurist, Socialstyrelsen

 

Effektiva och beprövade metoder för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som ger resultat

• Hur strukturerar man ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete som minskar brottsligheten och utanförskapet?

• Utforma lokalt anpassade åtgärder i samverkan med flera aktörer för socialt hållbar utveckling som ökar tryggheten i området

• Exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete

Karin Svanberg, Enhetschef, Brottsförebyggande rådet

Karin Svanberg är en av Sveriges främsta experter inom brottsförebyggande arbete. Hon leder enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brottsförebyggande rådet (Brå). Karin är utredningssociolog och hon har arbetat med kvalificerat forsknings-, utrednings- och utvecklingsarbete inom främst det kriminalpolitiska och förebyggande området.

 

“Sluta skjut” – satsningen som minskar skjutningar och sprängningar

I satsningen “Sluta skjut”, som bygger på välbeprövade amerikanska metoden Group Violence Intervention, samarbetar Malmö stad, polisen och kriminalvården för att minska skjutningar och grovt våld. Jämfört med 2017 har Malmö lyckats nästan halvera skjutningarna. Även tryggheten har ökat enligt polisens årliga trygghetsmätning.

• Så kan man med hjälp av fokuserad avskräckning, interventioner och andra riktade informationsinsatser mot de våldsamma grupperna minska skjutningarna i staden

• Vilka sanktioner används på de individer som ej avstårdet grova våldet?

• Framgångsrik avhopparverksamhet, i samverkan med polis och satsningen “Sluta skjut”, där kriminella får stöd att lämna våldsamma grupper

Rebeca Persson, Socialsekreterare – Sluta skjut, Malmö stad
Stefan Wredenmark, Kommunpolis, Polismyndigheten
Jonas Angermund, Frivårdsinspektör, Kriminalvården

 

Framgångsrikt operativt arbete för att ingripa och förebygga våld och gängkriminalitet

Norra Botkyrka klassas som särskilt utsatt område av polisen. Kommunen har sedan många år kämpat mot kriminalitet och gäng som skapar otrygghet i området. För att öka kommunens insatser har man framgångsrikt inrättat en operativ grupp där socialtjänst och polis samverkar för att förebygga barn och unga påbörjar en kriminell livsstil samt ingriper och förhindrar att våldsbrott begås.

• Skapa gemensamma riktade insatser mot gängkriminaliteten som ger resultat

• Utforma effektiv samverkan med polis och andra aktörer som skola för att i tidigt skede identifiera utsatthet hos barn och unga för att undvika negativ utveckling

• Så arbetar vi förebyggande och ingripande för att förhindra barn och unga i riskmiljöer begår allvarliga våldsbrott

Kadir Yilmaz, Förste socialsekreterare, Botkyrka kommun

 

Prisbelönt process för att minska otrygghet, öka trivsel och stödja det brottsförebyggande arbetet i ett särskilt utsatt område

För fem år sedan startade processen BID Sofielund som ett samarbete mellan Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö stad och Polisområde Malmö. Arbetet i Sofielund, ett område som klassats som ett särskilt utsatt område och som har haft stora problem med kriminalitet och droghandel, har vänt den negativa utvecklingen och ökat säkerheten i området. Arbetet har varit så framgångsrikt att BID Sofielund vann European Crime Prevention Award 2019.

• Så har vi lyckats med gemensamma krafter vända utvecklingen i Seved och Sofielund från brottslighet och förfall till ökad trygghet och trivsel

• Utforma en långsiktig strategi för boende, integration, delaktighet för bättre sammanhållning och stabilitet i området

• Vilka insatser och åtgärder har gett störst effekt i att minska kriminalitet och droghandel?

Hjalmar Falck, Verksamhetschef, BID Sofielund
Freddy Nilsson, Kommunpolis, Polismyndigheten