Konferens: Arbetsmarknad & mångfald 9 maj 2019

Empowering new immigrants and refugees

Ashley Community Housing (ACH) is a leading and award winning provider of resettlement services for newly arrived communities in the UK. Their #rethinkingrefugee programme helps refugees get into employment more quickly, saving money as well as benefiting the economy. They have been working in the UK since 2008, and in that time have successfully resettled over 2500 individuals.

• How to rethink refugees as assets rather than liabilities?

• How to achieve early labour market integration for refugees to facilitate long-term integration?

• The role entrepreneurship plays in resettlement and how to break the barriers refugees face in starting their own business

Fuad Mahamed, CEO, Ashley Community Housing

Fuad Mahamed came to the UK as a Somali refugee and in 2008 he set up Ashley Community Housing in order to support the resettlement of refugees. In his presentation Fuad will present a groundbreaking approach to refugee integration, revealing how to rethink refugees as assets rather than liabilities by challenging myths and untapping the economic potential of the refugee asset.

 

Vägen till arbete inom ramen för utbildningsplikten

Trots brist på arbetskraft inom vissa branscher har kortutbildade nyanlända fortsatt stora svårigheter att finna arbete. Sedan den 1 januari 2018 gäller utbildningsplikt för nyanlända i etableringsprogrammet som saknar rätt kompetens. Programmet ställer krav på vuxenutbildningen i kommunen och hur den anpassar utbildningen till de personer som omfattas av utbildningsplikten.

• Så får ni fler kortutbildade att inom ramen för utbildningspliktenstudera heltid via reguljär utbildning och klara av en utbildning genom att stärka arbetsmarknadsanknytning

• Hur kan kortare studievägar genom sammanhållna utbildningar för sfi-studerande ge nyanlända en snabbare etablering?

• Framgångsfaktorer för en lyckad yrkesutbildning för sfi-studerande utifrån elevernas och arbetsgivares behov

Lina Femzén, Utvecklingsledare, Stockholms stad
Leonora Lippig-Singewald, Utvecklingsstrateg, Stockholms stad

Ett viktigt fokus för arbetsmarknadsförvaltningen sista åren har varit att få fler kortutbildade att både söka sig till och klara av en utbildning inom vuxenutbildningen. Ett led i detta är uppstarten av flera kombinationsutbildningar där sfi kombineras med yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Lina Femzén och Leonora Lippig-Singewald berättar om framgångsfaktorerna bakom ett utvecklingsarbete som minskat glappet mellan näringslivet och kortutbildade nyanlända.

 

Arbetsintroduktion i skånska naturreservat

För skötsel av naturreservat behövs det alltid folk till enkla sysslor som röjning och plantering. Det kan öppna vägar in på arbetsmarknaden för kortutbildade nyanlända. Arbetsförmedlingens prognoser visar att det kommer att fattas personal inom de gröna näringarna.

• Arbetsintroduktion som bidrar till integration och en väg in till reguljära arbetsmarknaden

• Integrerad språk- och arbetsintroduktion – hur fungerar det?

• Framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för samverkan

• Den nyanländes upplevelse av arbetsmarknadsprojektet?

Therese Ludwig, Projektledare, Skogsstyrelsen
Elisabet Mörnerud, Rektor SFI, Hyllie Park folkhögskola

I ett gränsöverskridande projektsamarbete mellan Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Hyllie Park folkhögskola erbjuds kortutbildade nyanlända en arbetsintroduktion med lön hos Skogsstyrelsen inom sk. Moderna beredskapsjobb. Skogsstyrelsen kommer tillsammans med Hyllie Park att berätta om en satsning som ger arbetslivserfarenhet, en verklighetsnära språkträning och inte minst lön i stället för bidrag.

 

Från försörjningsstöd och utanförskap till delaktighet och arbete

• Så får vi fler invånare i arbete och sparar miljoner i försörjningsstöd

• Insatser och kompetensutveckling för att öka nyanländas etablering

Zouhair Arabi-Eter, Enhetschef, Trelleborgs kommun
Rehanna Ståhlstierna, Enhetschef, Trelleborgs kommun

 

Relationsbyggande och ökad samverkan med det lokala näringslivet

Ett viktigt led i arbetet med att minska glappet mellan näringslivet och nyanlända är att få arbetsgivare att se, värdesätta och tillvarata kompetensen och arbetslivserfarenheter hos personer som man idag inte når i sin rekrytering. Företag behöver se mångfaldens fördelar och nyttan i att bredda sin rekrytering för att inte gå miste om värdefull kompetens och därmed möjligheter till utveckling.

• Så får ni näringslivet att se affärsnyttan och tillväxtpotentialen i att bemanna och rekrytera strategiskt utifrån ett mångfaldsperspektiv

• Hur skapar du bra relationer med lokala näringslivet och goda processer i arbetet för att få ut nyanlända i arbete och praktik?

• Konkreta metoder för hur du motiverar och vägleder företag att jobba mer lönsamt och innovativt genom att dra nytta av mångfaldens fördelar

Dahir Khalid, Företagsrådgivare

Dahir Khalid är anlitad som rådgivande tillväxtsspecialist på Business Region Göteborg med uppdraget att skräddarsy tillväxtprogram mot företag som har viljan att utvecklas och växa. Dahir har lett flera mentorprogram samt satsningen Vägvisaren med syfte att skapa en plattform för nyanlända och lokala företag att mötas. Dahir kommer att berätta om hur man i relationen med näringslivet kan synliggöra affärsnyttan och potentialen till tillväxt.