Kurs: Digitala verktyg för språkutveckling 8 maj 2019

Kursbeskrivning:
Oavsett tidigare utbildningsbakgrund och kursnivå ägnar elever med svenska som andraspråk mycket tid åt att utveckla sina färdigheter i att förstå, uttrycka sig och kommunicera på svenska. Hur kan du som lärare på ett effektivt sätt stötta dina elever till ett funktionellt språk och vilka digitala resurser kan du med fördel använda i undervisningen för att utveckla elevernas språk?

Med hjälp av digitala verktyg kan du för dina elever synlig- och tydliggöra språkets uttryckssätt och användningsområden. Eleverna får i sin tur konkreta redskap för språkanvändning utifrån texters och dialogers olika kommunikativa syfte och sammanhang. Användandet av digitala och webbaserade verktyg påverkar din undervisning positivt bl.a. genom tydlig visualisering av textstrukturer och språkets system, multimodalitet, variation, repetition, återkoppling, tillgänglighet utanför klassrummet, individanpassad stöttning och läs- och skrivstöd. Elevernas behov av att kunna förstå och använda digitala resurser är viktigt i ett allt mer digitaliserat samhälle.

Annsofie kommer att ge dig konkreta klassrumsexempel på hur du kan stötta elever med svenska som andraspråk i deras språkutveckling med hjälp av digitala och webbaserade verktyg

Ur innehållet:
– Digital metodik och hur du anpassar din undervisning i en allt mer digital värld
– Hur du kan stötta eleverna med digitala verktyg i deras språkutveckling
– Hur du kan individualisera stöttning med hjälp av digitala resurser
– Redskapen varje elev behöver för att utvecklas i tal, samtal och kommunikation
– Hur du med hjälp av digitala och webbaserade verktyg medvetandegör eleven om språkutvecklande arbetssätt
– Hur du kan öka elevernas digitala kunskaper och användandet utav digitala resurser

Kursledare:
Annsofie Engborg – utbildare och författare

Annsofie är chefredaktör för Sfi-lärartidningen och författare till boken Digital kompetens för sfi-lärare (2018). Hon har en lång och bred erfarenhet av sfi-undervisning och språkutvecklande arbetssätt med tydligt elevfokus.