Kurs: Diskrimineringsfrågor i praktiken 12 november 2019

Kursbeskrivning:
Skyddet mot diskriminering i arbetslivet är brett och diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder är höga. Sedan 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Arbetsgivare skall arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering samt arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Diskriminering kan ske direkt eller indirekt, genom bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier eller genom instruktion att diskriminera.

Enligt Diskrimineringsombudsmannens (DO) stora tillsyn under 2017–2018 hade flera kommuner och landsting brister i sitt arbete för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. Enligt DO framgick det att 238 arbetsgivare hade brister i sina riktlinjer och 274 hade brister i sina rutiner. Den överlägset vanligaste bristen var att det saknades rutiner och riktlinjer för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier.

Ur innehållet:
• Diskrimineringslagens syfte; vilka omfattas av lagen och vad är tanken?
• Inledande bestämmelser: hur får vi information kring reglerna och vilka regler gäller?
• Förbud mot diskriminering och repressalier; vad innebär det i praktiken?
• Aktiva åtgärder – vad innebär det och vad måste arbetsgivaren göra!
• Att utreda diskriminering – lojalitetsplikten som gäller för både arbetstagare och arbetsgivare
• Tillsyn, ersättning och ogiltighet – vilka kan konsekvenserna vara
• Sanktioner vid brott mot diskrimineringslagen
• Uppsägning eller avskedande på grund av diskriminering – från varning och omplacering till själva beskedet

 

Kursledare:
Louise D’Oliwa, advokat och författare, Advokatbyrån D’Oliwa

Louise D’Oliwa är specialiserad på arbetsrätt och företräder såväl  arbetsgivare samt arbetstagaren i arbetsrättsliga tvister och förhandlingar. Hon har förmågan att på ett engagerande sätt blanda teori med praktik och är därmed en mycket uppskattad utbildare och föreläsare.