Konferens: EKB-dagen socialtjänst 9 februari 2017

Migrationsverkets ansvar, asylprocessen och aktuellt läge

• Hur påverkar den tillfälliga lagstiftningen asylprocessen

• Lärdomar från rekordåret 2015 och aktuell lägesbild avseende antalet ensamkommande barn och unga

• Pågående arbetet med åldersbedömningar av ensamkommande barn

Anna Lindblad, Rättslig expert , Migrationsverket

Antalet ensamkommande flyktingbarn har minskat kraftigt jämfört med rekordåret 2015. Med den nya tillfälliga asyllagen som antogs i somras var målsättningen att minska antalet asylsökande. Samtidigt som det råder stor osäkerhet kring bedömningen av ålder av unga är många frågande inför hur den tillfälliga lagen påverkar arbetet i kommunerna kring de ensamkommande unga. Under detta anförande kommer Anna att berätta om Migrationsverkets pågående arbete om åldersbedömningar och om hur den tillfälliga asyllagen påverkar asylprocessen samt den senaste prognosen.

 

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn och unga

• Vilka rättigheter och regelverk omfattas ensamkommande barn och unga av?

• Så kvalitetssäkrar du mottagandet och handläggningen

• Så bedriver du ditt utredningsarbete med fokus på god handläggning och dokumentation utifrån barn och ungas behov

• Dokumentationsregler för genomförande, uppföljning och avslut

Hannah Kejerhag Oldenmark, Auktoriserad socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark är auktoriserad socionom med bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg. Hon har arbetat inom socialtjänsten och med tillsyn över socialnämnder samt med kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete de senaste åren.

 

Traumamedvetet bemötande inom socialtjänsten

När vi möter barn och ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar eller trauma undrar vi ibland vad som är ett bra bemötande. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som gynnar en läkande miljö och bygger på tre grundpelare; trygghet, relation och samreglering av affekter. Föreläsaren förklarar och konkretiserar begreppet traumamedveten omsorg samt komplex
traumatisering.

• Vad innebär komplex traumatisering?

• Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av barn eller ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar eller trauma?

• Hur kan personalen arbeta med barn och ungdomar som varit med om svåra upplevelser och påfrestningar?

Bitte Nordström Kinnaman, Socionom, Rädda Barnen

 

Kvalitetssäkring och utredning av familjehem: Framgångsfaktorer

• Så arbetar vi för att rekrytera samt hinna utreda familjehem

• Vilka processer och utredningsformer är de mest beprövade och effektiva att använda sig av?

• Hur samverkar vi med externa aktörer för att garantera en trygg och säker vård?

• Hur hanterar vi felaktiga eller outredda familjehemsplaceringar?

Gabriel Billing, Enhetschef familjehem, Nyköpings kommun

Nyköpings kommun har ett avtal med Migrationsverket för 2016 om att ha 130 platser och på sikt 199 platser för ensamkommande barn. Det kan jämföras med 24 platser under 2015. Gabriel Billing är enhetschef på familjehemsenheten som ansvarar för rekrytering och utredning av familjehem samt handlägger samtliga av kommunens placerade ensamkommande barn.

 

Framgångsfaktorer för etablering av ensamkommande unga – hur vi utvecklar organisationen har betydelse

• Produktionsapparat och synsätt avgörande för resultatet

• Systematiskt arbete för att säkerställa att ensamkommande unga etableras i studier och arbete.

• Så arbetar vi med näringslivet, skattningar och nätverk

• Etableringsboende istället för HvB hem – så fungerar det i praktiken

Cecilia Lejon, Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun
Ola Johnsson, Arbetsmarknadschef, Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har genom åren tagit emot många ensamkommande ungdomar. I kommunen används etableringsboenden för ungdomarna, vilket är unikt, och sedan 2013 flyttades ansvaret för ensamkommande unga över från socialförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. Med tydliga och höga mål så arbetar kommunen med så kallade etableringsplaner, där insatserna är att få de ensamkommande i studier och arbete och deras personliga framgångar mäts och utvärderas.