Konferens: EKB-dagen 7 februari 2018

Migrationsverkets uppdrag, asylprocessen, åldersbedömningar och aktuellt läge

• Framtidsanalyser samt aktuell lägesbild avseende antalet ensamkommande barn och unga

• Kommande och nya lagändringar som påverkar asylprocessen

• Pågående arbetet med åldersbedömningar av ensamkommande barn

Daniel Salehi, Processledare , Migrationsverket

Antalet ensamkommande flyktingbarn hittills i år har minskat kraftigt till ca 1100 asylsökande jämfört med rekordåret 2015. Dock kvarstår många outredda asylärenden från 2015 enligt Migrationsverket där arbetet med åldersbedömningarna har varit en bidragande faktor till långa handläggningstider. Under detta anförande kommer Daniel Salehi berätta om Migrationsverkets pågående arbete om åldersbedömningar, senaste lägesbilden samt hur kommande och nya lagförändringar påverkar asylprocessen.

 

Tillsyn och inspektion av HVB och stödboende

Sedan stödboendereformen infördes 2016 har antalet nya stödboende ökat kraftigt enligt statistik från IVO. Dock kvarstår majoriteten utav boenden för ensamkommande barn i HVB form. Totalt uppgår 1260 verksamheter som HVB samt 440 verksamheter som stödboende per oktober 2017.

• Vad ser IVO i sin tillsyn av HVB och stödboende?

• Viktiga iakttagelser och goda exempel vid inspektioner och tillsyn

• Tillsynsarbetet under 2018

Ingela Hansson, Inspektör & Jurist, Inspektionen för vård och omsorg
Rebecca Dahl, Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg

Ingela och Rebecca från IVO kommer under detta anförande berätta att om IVO’s iakttagalser samt tillsynsarbete utav HVB och stödboende. Du kommer även att få höra var IVO lägger fokus i 2018 års tillsyn av HVB och stödboenden.

 

Migrationspolitiken

• En hållbar migrations- och asylpolitik

• Regeringens satsningar på etablering och ensamkommande flyktingbarn

Lars Westbratt, Statssekreterare migration & asyl, Regeringskansliet

Under detta anförande kommer statssekreteraren Lars Westbratt från Justitiedepartementet presentera regeringens migrationspolitik för ensamkommande flyktingbarn samt satsningar och stöd till kommunerna i deras arbete att åstadkomma ett gott långsiktigt mottagande där barnens behov och rättigheter beaktas.

 

Vår omställningsprocess från HVB till stödboende

• Så har vi framgångsrikt ställt om vår boendeverksamhet till stödboende utifrån nya lagstiftningen

• Arbetsmetod, förhållningssätt och bemötande

• Våra kompetenskrav på personal samt bemanning för stödboenden
• Så har vi lyckats skapa överskott i budgeten utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna

Fredrich Legnemark, Enhetschef boende, Borås stad
Tom Nielsen, Enhetschef boende, Borås stad

Borås stad har sedan mars 2017 successivt ställt om HVB boenden till stödboenden. Stödboendeformen har uppskattats av ungdomarna där de har blivit mer självständiga, och i allt högre utsträckning klarar sig själva. Med individanpassad bemanning så har kommunen även lyckats skapa överskott i budgeten utifrån de ekonomiska förutsättningarna med sänkt ersättning. Lyssna till Fredrich och Tom berätta om Borås stads framgångsrika omställningsprocess från HVB till stödboendeverksamhet.

 

Ensamkommande flyktingbarn som försvinner

• Kartläggning och lägesbild om ensamkommande flyktingbarn som försvinner

• Så förebygger du att ensamkommande flyktingbarn försvinner samt tidigt identifierar barn som är benägna att avvika

• Upprätta en regional samverkansplan mellan berörda aktörer för att förhindra att barn försvinner och ta fram gemensamma åtgärder när det ändå sker

Amir Hashemi-Nik, Utvecklingsledare & nationell samordnare ensamkommande barn som försvinner, Länsstyrelsen Stockholm

Enligt Migrationsverkets statistik försvinner varje år mer än 500 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.
Länsstyrelserna fick 2016 ett nationellt uppdrag från regeringen att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder kring ensamkommande barn som försvinner. Under detta anförande kommer Amir, nationell samordnare för ensamkommande barn som försvinner, att redogöra för den nationella kartläggningen samt presentera hur man förebygger att unga försvinner samt hur en samverkansplan upprättas när ett försvinnande ändå sker.