Konferens: EKB-dagen HVB 8 februari 2017

Tillståndsprocessen för HVB samt stödboende

• Viktiga iakttagelser i arbetet med tillståndsprövningen

• Lägesrapport om HVB- samt stödboendeansökningar

Anna Sundberg, Avdelningschef för tillståndsprövning , Inspektionen för vård och omsorg

Under 2016 har det kommit in över 300 ansökningar för stödboende. För många kommuner är stödboende ett billigare alternativ då regeringen kommer att sänka ersättningarna för ensamkommande barn. Anna Sundberg kommer under detta anförande ge en lägesbild om ansökningarna för HVB- samt stödboende för ensamkommande barn samt deras arbete i tillståndsprövningen.

 

Traumamedveten omsorg på HVB

När vi möter barn och ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar eller trauma undrar vi ibland vad som är ett bra bemötande. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som gynnar en läkande miljö och bygger på tre grundpelare; trygghet, relation och samreglering av affekter. Föreläsaren förklarar och konkretiserar begreppet traumamedveten omsorg i mötet med barn som utsatts för potentiellt traumatiserande händelser.

• Hur reagerar barn och ungdomar på svår stress?

• Vad är viktigt att tänka på i bemötandet av barn eller ungdomar som har varit med om svåra påfrestningar eller trauma?

• Hur kan vi skapa en läkande vardagsmiljö?

Bitte Nordström Kinnaman, Socionom, Rädda Barnen

 

Så hjälper vi ensamkommande barn och ungdomar bearbeta trauma

• Så utbildar vi personal utan särskilda förkunskaper att hjälpa barn samt ungdomar hantera posttraumatisk stress

• Teaching Recovery Techniques som metod för att lära ut färdigheter och tekniker för att hantera psykologiska effekter av trauman

• Vad tycker barnen och ungdomarna som har genomgått pilotprojektet?

Johan Eikman, Strateg med inriktning ensamkommande barn, Uppsala kommun
Anna Sarkadi, Professor socialmedicin, Uppsala universitet

I Uppsala kommun visade 76 % av 200 undersökta ensamkommande barn och ungdomar symtom på posttraumatisk stress. Teaching Recovery Techniques (TrT) är ett manualbaserat program som kan utövas av personal utan särskilda förkunskaper annat än vana att arbeta med barn och ungdomar. Programmet har sin grund inom traumafokuserad kognitiv beteendeterapi och har använts framgångsrikt i samband med naturkatastrofer och i krigsdrabbade områden. framgångsrikt i samband med naturkatastrofer och i krigsdrabbade områden. Ensamkommande barn i åldrarna 13-18 år som screenats för posttraumatisk stress erbjuds att ingå i programmet som består av fem sessioner för ungdomarna (6-8 per grupp) och två träffar för en vuxen omsorgsperson.

 

Att komma till Sverige som ensamkommande – personliga erfarenheter

• Den första tiden som ensamkommande flyktingbarn i Sverige

• Vad kan förbättras inom mottagandet

• Tips och råd på hur boendepersonal kan förbättra bemötandet

• Personliga erfarenheter och framgångsfaktorer

Hamza Ibrahim, Medgrundare, Ensamkommandes förbund

År 2010 kom Hamza Ibrahim som 17 åring till Sverige och Malmö som ensamkommande flyktingbarn från Somalia. Inom loppet av några år har han gått ut med toppbetyg från gymnasiet, börjat studera på Malmö högskola samt varit med och grundat Ensamkommandes förbund. Han är även rådgivare till Migrationsverkets generaldirektör i frågor som rör ensamkommande flyktingbarn. Under detta anförande får du höra hans personliga resa och hans arbete inom Ensamkommandes Förbund.

 

Professionellt förhållningssätt i bemötande och konflikthantering

• Vilka kommunikativa färdigheter krävs för att skapa ett professionellt bemötande?

• Konflikthantering och kunskap om vad som trappar upp respektive trappar ned en spänd situation

• Hur du hanterar personer med självdestruktivt beteende

• Strategier för att minska aggression

Maria Bauer, Beteendevetare

Maria Bauer är beteendevetare, utbildad handledare, författare och Sveriges främsta föreläsare om bemötande av hot och våld i arbetslivet. Maria har 25 års yrkeserfarenhet från socialt arbete, rättsväsendet, vård och omsorg.