Konferens: Elevhälsa nyanlända elever 20 november 2018

Utveckla arbetssätt för att möta nyanlända elevers behov inom elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, något som i många kommuner och skolor varit en stor utmaning när antalet nyanlända elever har ökat. I Järfälla, norr om Stockholm, ledde de många nyanlända familjer och ensamkommande barn till att man inom elevhälsan började jobba på ett nytt sätt.

• Så kan elevhälsan arbeta med hälsoscreening och vanliga hälsoproblem hos nyanlända barn och ungdomar

• Hur kan du samverka inom elevhälsan och med vårdgrannar kring nyanlända elever?

• Nya utmaningar efter en tid i Sverige, vad gör vi nu?

• Utvecklingsmöjligheter för elevhälsans arbete med nyanlända elever

Ylva Karlsson, Skolläkare, Järfälla kommun
Anna Cederlund, Skolläkare, Järfälla kommun
Maria Ljung, Skolsköterska, Järfälla kommun

 

Skolans samverkan kring nyanlända elever inom elevhälsan

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förbyggande och hälsofrämjande. Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar hur viktigt det är att satsa på det arbete som främjar hälsa och lärande i skolan. Många skolor har en vilja och ambition att organisera arbetet så att det blir mer förebyggande och hälsofrämjande, men det är en stor utmaning. För att framgångsrikt lyckas med elevhälsoarbetet behöver elevhälsa vara en gemensam angelägenhet för hela skolan.

• Så skapar ni förutsättningar för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt som främjar nyanlända elevers psykiska hälsa och kunskapsresultat

• Vad innebär det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för den samlade elevhälsan samt för hela skolans elevhälsoarbete?

• Hur kan skolan utveckla arbetet med att möta elevernas båda olika och specifika behov?

Erica Sjöberg, Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sarah Neuman, Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Rådgivarna Erica Sjöberg och Sarah Neuman har drivit SPSM:s projekt, Elevhälsan- ett stöd för likvärdig utbildning. Under drygt tre års tid har de samverkat med över 400 skolor utifrån en nätbaserad kurs i syfte att höja skolornas elevhälsokompetens. I mars lanserade SPSM ett nytt stödmaterial till skolors utveckling av elevhälsan. Stödmaterialet ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Materialet är tänkt att användas av elevhälsan i samverkan med lärare och annan skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i hela skolan.

 

Utveckla arbetssätt mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Utveckla ett arbetssätt där du arbetar med personal, elever och föräldrar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Så tar du stöd i skolans värdegrund och svensk lagstiftning i ditt arbete med hedersrelaterade frågor

• Praktiska tips på hur du inleder samtal och dialog kring hedersfrågor när du möter nya elevgrupper samt verktyg för att skapa ett långsiktigt arbete

• Så hanterar du akuta ärenden i skolan

Anette Franzén, Lärare i svenska som andraspråk, Södertälje kommun

Sedan flera år tillbaka bedriver Anette Franzén en hedersmedveten undervisning i skolan. På uppdrag av skolledningen arbetar hon även med att systematisera det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på gymnasiet Morabergs studiecentrum i Södertälje kommun där hon arbetar i nära kontakt med elevhälsan.

 

Att möta nyanlända elever i trauma

Personal inom elevhälsan och övrig skolpersonal möter nyanlända elever som kan berätta om svåra traumatiserande livserfarenheter. Med ett professionellt förhållningssätt kan man bidra till en känsla av kraft och hopp samt tilltro till den egna förmågan hos eleven.

• Hur kan du bemöta nyanlända elever i kris på ett professionellt sätt utan att egna behov och känslor tar över, eller utan att överväldigas av elevens uppgivna känslor?

• Vad är viktigt att tänka på i stöttande samtal med barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och trauma?

• Så kan du skapa känslor av kraft och hoppfullhet och ge eleven tilltro till sig själv och sitt fortsatta liv

Lilja Cajvert, Universitetslektor, Göteborgs universitet

Lilja Cajvert är lektor i socialt arbete, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och författare. Hon har lång erfarenhet som handledare för professionella inom olika verksamheter som möter traumadrabbade barn, ensamkommande ungdomar och vuxna.

 

Samverkan mellan elevhälsan och pedagoger för att skapa lärmiljöer som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling

• Utveckla ett arbetssätt som integrerar elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolans systematiska kvalitetsarbete

• Så kan elevhälsan stötta pedagoger med material för att utveckla lärmiljöer som främjar elevers lärande, hälsa och utveckling

Malin Öhman, Psykolog, Motala kommun

Malin Öhman är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykolog. De senaste tio åren har hon arbetat som psykolog inom skolan och har ett starkt intresse för elevhälsan, tillgängliga lärmiljöer och skolutveckling.