Konferens: Flerspråkiga elever lärare 4 februari 2020

Unga behöver förebilder för att lyckas – våga vara en!

Milad Mohammadi föddes i Iran och växte upp i utanförskapets Sverige med få vuxna förebilder och en känsla av att inte riktigt bli lyssnad på eller ha tillräckligt med makt för att kunna påverka. När en lärare frågade ”hur vill du att världen ska beskriva dig efter din död, Milad” kom insikten att utbildning är makt. ”Som invandrarunge från orten måste jag vara ännu smartare, ha ännu mer utbildning än alla andra för att bli tagen på allvar” tänkte Milad. Så vid 22 års ålder tog Milad som Sveriges yngsta någonsin en dubbelexamen i juridik och statsvetenskap. Snart fullföljdes även drömmen om att starta den bästa grundskolan för elever i socioekonomiskt utsatta områden. Järvaskolan i Stockholm är idag ett framgångskoncept med fokus på mångfald, integration och samverkan mellan familjer, skolan och samhället utanför bostadsområdet.

• Därför är du som lärare en förebild och extra viktig i socioekonomiskt utsatta områden

• Hur kan du bidra till elevers mod att utvecklas och nå sina drömmar?

• Se och uppmuntra sånt som fungerar för eleven, istället för det som skapar problem

Milad Mohammad, Inspiratör, årets talare 2017 & grundare, Järvaskolan

Milad, 30 är en globalt hyllad integrations- och mångfaldsinspiratör med superlativa vitsord från en mängd inflytelserika ledare som tex Jens Stoltenberg, Barack Obama, Kofi Annan, Petter Stordalen och Fredrik Reinfeldt.

 

Arbeta utifrån 3-lärarsystemet för att optimera lärare och elevers kompetens – Enbacksskolan, Tensta

I socioekonomiskt svaga områden är elevens språk- och kunskapsutveckling ofta beroende av elevens relation till läraren. Trelärarsystemet förutsätter ett stort mått av prestigelöshet och tillit mellan lärare, samt en vilja och förmåga att dra nytta av personliga olikheter. Försteläraren i elevinflytande på Enbacksskolan Pavlina Spanos, tilldelades Pennsvärdet 2019 (Berättarministeriet) för bland annat sin förmåga att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

• Så frigör trelärarsystemet tid för individuell utveckling

• 3 steg för höjda kunskapsresultat: goda relationer, formativ feedback och höga förväntningar

• Utöka elevinflytandet och skapa tydligare struktur fär att öka elevernas engagemangsnivå

Pavlina Spanos, Sv, So, Eng-Lärare, Stockholms stad
Elsa Luthman, Sv, So, Eng-Lärare, Stockholms stad
Lars Häggström, No, Ma-Lärare, Stockholms stad

De tre kollegorna redogör här för både framgångar och mindre lyckade idéer som testats under 9 år av arbete med och utveckling av sitt trelärarsystem.

 

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

• Vad är en språkstörning och hur kan den visa sig?

• Så skiljer du mellan språkstörning och språkliga svårigheter som kan bero på olika språks uppbyggnad eller för lite exponering för andraspråket

• Hur kan du stötta en flerspråkig elev med språkstörning?

Eva-Kristina Salameh, leg. logoped, doktor i medicinsk vetenskap och verksamhetsansvarig för Språkens hus, Skånes universitetssjukhus

Eva-Kristinas forskningsfokus är språkstörning hos flerspråkiga barn, vilket ofta innebär en utmaning för läraren. Hon presenterar också problem som uppträder vid språkstörning i de 10 vanligaste modersmålen i skolan. Hon anlitas ofta av Skolverket och SPSM vid frågor inom dessa ämnen.

 

Transspråkande samverkan med vårdnadshavare gynnar elevers språkutveckling

Föräldrars positiva förhållningssätt till barnens skolgång och deras uppmuntran till studier har större betydelse för barnens resultat än föräldrarnas kunskaper i svenska.

• Så upphör språksvårigheter att vara ett hinder för föräldrasamverkan

• Hur utformar du flerspråkiga samarbetsläxor för att visa förtroende för elevens föräldrar som läxhjälpare

Gudrun Svensson, Docent i Sva, Linnéuniversitetet

Gudruns forskningsfokus är andraspråksinlärning och flerspråkighet ur ett didaktiskt perspektiv. Sedan några år tillbaka handleder hon skolprojekt med utveckling av transspråkande i undervisningen.

Planering för övergång till gymnasiet trots brister i språk, begreppsförståelse och ämneskunskaper

• Hur förbereder du bäst flerspråkiga elever genom vägledningssamtal kompletterat med ISP

• Så konkretiserar du vägledningens alla möjligheter för eleverna genom studiebesök på olika gymnasieprogram

Lotta Lindström, SYV, Järfälla kommun

Lotta arbetar som studie- och yrkesvägledare på olika nivåer sedan 1994. Hon menar att valkompetenta elever fattar färre felval till gymnasiet och klarar studierna bättre. Elever som når sina studie-mål är ofta mer motiverade och mår generellt sett bättre.