Konferens: Flerspråkiga elever skolledare 5 februari 2020

När skolan höjer förväntningarna uppstår resultat

• Så påverkar skolans förväntningar elevers attityd och förmåga att utvecklas

• Faktorer som främjar elevens språkutveckling och en fördjupad begreppsförståelse

• Hur du tar elevers och föräldrars partnerskap på allvar genom tydliga regler för ordning, ansvar och konsekvens

• Så höjer samarbetet mellan klass-ämnes- och modersmålslärare elevens studieresultat

• Arbetsmetoder för att öka allas förståelse för elevens utmaningar vid övergång till ordinarie grupp

Hamid Zafar, Barn- & utbildningschef, Mullsjö kommun

Hamid Zafar valdes till årets svensk 2018 (Fokus) och var en mycket uppskattad sommarpratare 2019 på Sveriges Radio. På hans tidigare tjänst som nybliven rektor på Sjumilaskolans högstadium i Biskopsgården Göteborg, vände Hamid upp och ner på skoldebatten genom att införa disciplin, tydlighet och likvärdiga förväntningar på alla elever. Där andra såg en uträknad skola med olösliga problem, såg Hamid individer; elever och lärare med potential och goda möjligheter att utvecklas. Skadegörelse och F betyg omvandlades snart till ansvarskänsla och ett ökat antal gymnasiebehöriga elever.

 

Skolsegregationen – orsaker, konsekvenser och lösningar

• Vad är det som driver segregationen och hur kan den motverkas?

• På vilket sätt kan skolan kompensera för familjefaktorns inverkan på barns skolresultat?

• Konsekvenser av segregerade boende- och skolmiljöer på olika elevgruppers studieresultat och framtidsutsikter

Maria Brandén, Lektor Institutet för analytisk sociologi, Linköpings universitet

Marias forskning är en del av ett stort forskningsprogram gällande skolsegregationsprocesser i dagens Sverige. Forskningen har bedrivits på Institutet för analytisk sociologi.

 

Så kartlägger du ämneskunskaper enligt Skolverkets steg 3

Det tredje steget i kartläggningen av nyanländaelevers kunskaper och förmågor är väsentligt för att en individanpassad och kvalitativ undervisning ska kunna utformas för varje elev. Kartläggningen har också stor betydelse för upprättandet av den obligatoriska individuella studieplanen (ISP) för åk 7-9.

• Så optimerar du organisationenstrukturen för att frigöra tid för kartläggäning i steg 3

• Så utformar ämneslärare undervisningen utifrån elevens kartläggningsprofil

• Stöttande metoder med hjälp av studiehandledning

• Därför gör kartläggning i steg 3 skillnad för elevens studiemotivation och måluppfyllelse

Johanna Söderlund, Vägledningssekreterare, Malmö stad

 

Strategier för att lösa lärarbrist, dålig arbetsmiljö och låg måluppfyllelse

Lärartjänster utlystes regelbundet – inte en enda behörig sökande – och arbetsbördan ökade för de lärare som var kvar. Norrängsskolan i Lycksele var tvungna att hitta en egen lösning. Klassmentorerna är direkt underställda rektor med huvuduppdraget att skapa trygghet och studiero.Förut tog rastvaktande och sociala konflikter mycket tid från ämnesuppdraget och lärarnas lektioner. Tid som numera används till för- och efterarbete av lektioner.

• Hur nytänkande schemaläggning kan öka lärarnas samarbete

• Så skapar du trygghet och kontinuitet för flerspråkiga elever

• Så frigör du planeringstid för alla dina lärare

• Hur du ökar din attraktionskraft som arbetsgivare och får kvalificerade sökande till alla lärartjänster

Helena Tellström, Rektor, Lycksele kommun
Sofie Halvarsson, Lärare, Lycksele kommun

 

Fjärrundervisning på modersmål – ett fönster mot framtiden

Att kunna erbjuda studiehandledning på alla elevers starkaste språk bygger på samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner för att på så sätt kunna öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud.

• Så har vi skapat en framgångsrik studiehandledning och modersmålsstöd

• Öka elevens begreppsförståelse och ämneskunskaper via fjärrundervisande språkstöd

Marie Ekvall, Rektor, Ronneby kommun

Marie berättar utifrån ett verksamhetsnära perspektiv om Kallingeskolans organisation för deras praktiska arbete med en rikstäckande tjänst för fjärrundervisning med studiehandledning på elevens starkaste språk.