Konferens: Forum om hederskultur 24 november 2020

Jämställdhetsmyndighetens arbete mot hedersförtryck och våld

• Aktuell lägesbild utav hedersrelaterat förtryck och våld

• Hur kan man arbeta förebyggande och stärka unga som lever med våld och förtryck i hederns namn?

• Praktiska arbetssätt och metoder för att diskutera och förhindra könsstympning av flickor

Madelene Larsson, Jurist, Jämställdhetsmyndigheten

 

Socialstyrelsen nya bedömningsstöd för att upptäcka och bedöma hedersrelaterat våld

Socialstyrelsen samlar kunskap och tar fram metoder för att förebygga, upptäcka, synliggöra och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Ett av myndighetens senaste uppdrag är att ta fram ett stöd för socialtjänst och hälso- & sjukvården att upptäcka och bedöma hedersvåld.

• Så jobbar Socialstyrelsen med att ta fram ett stöd som bygger på senaste kunskap

• Preliminära resultat från arbetet: så kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbeta med att upptäcka och beskriva hedersrelaterat våld och förtryck samt bedöma risk för (fortsatt) våld och stödbehov

Hanne Martinek, Projektledare, Socialstyrelsen

Hanne Martinek är forskare och leder arbetet på Socialstyrelsen med att ta fram bedömningsstödet. Arbetet med att ta fram materialet kommer att pågå till hösten 2021 då det skall slutrapporteras till regeringen.

 

Motiv och drivkrafter till våldsbrott i en hederskontext

I en unik studie publicerad i år intervjuas 16 dömda gärningsmän för våldsbrott med hedersmotiv. Studien utforskar bland annat attityder och värderingar hos deltagarna, deras upplevda psykiska hälsa och förmåga till känsloreglering, samt förövares perspektiv på uppkomst och vidmakthållande av hedersrelaterat våld. Målet med studien är att stärka kunskapsbasen som Kriminalvården behöver för att utveckla insatser riktade till förövare med hedersrelaterad brottslighet samt även resultera i fördjupad kunskap som kan bidra till att utveckla förebyggande åtgärder även för icke-dömda personer.

• Motiv och drivkrafter till våldsbrott i hederskontext utifrån förövares perspektiv

• Vilka attityder och värderingar kring heder, individens rättigheter, jämställdhet och sexualitet uttrycker hedervåldsförövare?

• Vilka förebyggande åtgärder lyfts fram i studien för att bekämpa hedersvåldet?

Lina Grip, Utredare forsknings- och utvärderingsenheten, Kriminalvården

 

Framgångsrikt familjebehandlingsarbete mot hedersproblematik som leder till attitydförändring

Sveriges mest etniskt blandade kommun, Botkyrka, har lång erfarenhet utav att hantera hedersrelaterat förtryck och våld. Familjebehandlingsteamet i Botkyrka har konkreta behandlingsmetoder och arbetar väldigt processorienterat med familjer med hedersproblematik. Förändringsarbete tar tid men genom årens gång har de lyckats återförena placerade barn och unga med dess familjer.

• Så bedriver vi en strukturerad familjebehandlingsmetod och stödsamtal som även inkluderar den utsatta under hela processen

• Framgångsrika samtalsmetoder och tillvägagångssätt för att uppnå förändringsarbete och utmana tankar, normer och värderingar kring jämställdhet och självbestämmande

• Så planerar vi och möjliggör för återförening mellan den utsatta och familjen utan att göra avkall på skyddsbehovet för den utsatta

Marie Christou-Kressner, Socialsekreterare & familjebehandlare, Botkyrka kommun
Samiran Ishak, Socialsekreterare & familjebehandlare, Botkyrka kommun
Simon Branting, Socialsekreterare & familjebehandlare, Botkyrka kommun

 

Utforma kvalitetssäkrade rutiner för hantering av hedersrelaterade ärenden inom socialtjänsten

• Arbetssätt för att hantera akuta samt icke-akuta hedersrelaterade ärenden

• Hur skall man agera i det direkta mötet och i enskilda fallen för att upptäcka det osynliga hedersförtrycket?

• Vilka frågor skall man ställa som handläggare samt vilka signaler, beteenden och kroppsspråk hos barn och unga kan tyda på att man är utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld

Marie Ramstedt, Socialsekreterare, Mjölby kommun

Marie Ramstedt är socionom som med mångårig erfarenhet av bemötande och arbete med hedersrelaterade frågor agerar rådgivare för socialsekreterare som möter utmaningar i sitt arbete. Hon har tidigare varit verksamhetschef för skyddade boenden och är en flitig föreläsare som kommer att ge dig dem metoder och arbetssätt du behöver för att säkerställa god kvalitativ och säker hantering av hedersrelaterade ärenden.