Konferens: Forum om hederskultur 25 oktober 2022

Nationella kompetensteamets arbete mot hedersförtryck och våld

• Aktuell lägesbild utav hedersrelaterat förtryck och våld i Sverige

• Vilka behov har målgruppen som lever i en hederskontext samt vilket stöd behöver dem?

• Vårt arbete för att utveckla nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Bayan Nasih, Sakkunnig, Nationella kompetensteamet

 

Polisens arbete mot hedersrelaterad brottslighet

Under de senaste åren har ny lagstiftning trätt i kraft mot hedersförtryck och våld. En stark lagstiftning är dock inte tillräcklig för att få effekt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. För detta krävs att de samhällsaktörer som möter utsatta har rätt kunskap och vet hur de ska agera. Anmälningsbenägenheten för hedersrelaterade brott är låg och mörkertalet är sannolikt stort. Vilka utmaningar finns det för rättsväsendet och hur kan hedersrelaterade ärenden identifieras tidigt så att rätt åtgärder vidtas?

• Vad innebär hedersrelaterad brottslighet? Vilka situationer kan utgöra brott?

• Det nya brottet hedersförtryck – vad innebär det?

• Hur arbetar polismyndigheten med hedersrelaterad brottslighet?

Jenny Edin, Processledare hedersrelaterad brottslighet, Polismyndigheten

 

Utreseförbud för att förhindra tvångsäktenskap och könsstympning

Varje år när höstterminen drar i gång är det flera skolbänkar som gapar tomma. På platserna har det suttit flickor men även pojkar som förts bort och gifts bort under sommarlovet. Nacka kommun var bland dem första kommunerna i landet som ansökte om utreseförbud sedan bestämmelserna om utreseförbud trädde i kraft år 2020.

• Hur och när tillämpar vi bestämmelserna om utreseförbud?

• Vilka rutiner och processer har socialtjänsten för att handlägga ärenden om utreseförbud

• Praktiska exempel på hantering av utreseförbud samt vilka dilemman som kan uppstå

Damla Kesen, Kommunjurist, Nacka kommun

 

Familjearbete i hederskontext

Familjearbete och behandling är en omstridd insats i hederskontext. Det finns nästan ingen forskning i Sverige om behandling av utövare av hedersrelaterat förtryck och våld. Familjearbetets vara eller icke vara är en tydlig konfliktpunkt mellan olika verksamheter som har olika uppfattningar om familjearbetet överhuvudtaget bör bedrivas och i så fall hur. Vissa kommuner bedriver familjearbete enbart i undantagsfall men det är inget som man öppet går ut med.

• Hur långt har man kommit nationellt i Sverige när det gäller familjearbete i hederskontext och vilka metoder samt arbetssätt förs fram? Varför är detta område en konfliktpunkt?

• Hur kan man bedöma om det finns förutsättningar för förändring hos föräldrarna innan man påbörjar familjearbete? Vilka rättigheter och skyldigheter bör beaktas i ett demokratiskt samhälle

• Kritiska faktorer när familjearbete har fungerat – konkreta exempel

Rúna Baianstovu, Universitetslektor, Örebro universitet

 

Vårt utvecklingsprojekt på Familjecentralen Lindängen för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan 2021 bedriver familjecentralen i bostadsområdet Lindängen i Malmö utvecklingsprojektet TSI Heder Malmö. Projektet är en satsning som leds av Socialstyrelsen och Skolverket på uppdrag av regeringen, och syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck med hjälp av tidiga samordnade insatser. Med stöd av Resursteam Heder, Malmö Stads specialistverksamhet mot hedersproblematik, har familjecentralens verksamheter (Barnmorskorna Malmö, BVC, Öppna Förskolan och Föräldrarådgivarna) utvecklat rutiner för hur personalen ska upptäcka hedersrelaterad problematik i mötet med föräldrar och barn, såväl som för hur de ska agera med stöd när det sker.

• Så samverkar vi för att tidigt upptäcka hedersproblematik bland föräldrar och små barn

• Hur kan de olika yrkesgrupperna samtala med besökarna om hedersnormer utifrån deras respektive verksamhet och uppdrag?

• Utvecklingsarbetets utmaningar och vinster

Nadja Hallgren, Barnmorska & samordnare, Familjecentralen Lindängen
Katja Cronborn, Utvecklingsledare & socialsekreterare Resursteam Heder, Malmö stad

 

Förebyggande arbete på riktigt – hur du uppnår attitydförändring hos unga killar

Skolan Shanazi Hjältar har existerat en längre tid i olika former men 2020 drogs det i gång i Gävle som ett led i kommunens arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld. Projektet arbetar för att nå en attitydförändring genom att utbilda unga killar som lever i hederskultur till ambassadörer för ett liv fritt från hedersförtryck och våld. Ambassadörerna har ett viktigt uppdrag att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och jämställdhet i sina sammanhang, att vara ringar på vattnet och bidra till ett Gävle fritt från hedersförtryck. Projektet har fått sådant positivt genomslag i kommunen att verksamheten nu blivit en bestående del av socialförvaltningen och social hållbarhet.

• Hur kan man samtala om mänskliga rättigheter, jämställdhet och värderingar på ett förtroendeingivande sätt bland unga killar som lever i hederskontext?

• Vilka utmaningar och motstånd kan uppstå i det attitydförändrande arbetet och hur man kan bemöta det

• Vårt utbildningsprogram, Shanazi Hjältar, för att sprida kunskap och skapa dialog om hedersnormer samt uppnå förändring bland unga killar

Rodin Hajo, Verksamhetsansvarig, Gävle kommun