Konferens: Forum om nyanlända elever 27 april 2016

Så arbetar du framgångsrikt med integration och mottagande av nyanlända elever

För att integrationen ska bli så framgångsrik som möjligt satsar skolan på kultur och idrott via Skol-IF och ett kommunalt idrotts- och kulturprojekt. Bredsands skola kommer att presentera strategier och praktiska tips på hur du lyckas med integration och mottagande av nyanlända elever.

Birgitta Söderqvist, Rektor, Sundsvalls kommun
Johan Karlsson, Bitr. rektor, Sundsvalls kommun
Abdi Moalin, Modersmålslärare, Sundsvalls kommun
Ann Danielsson, Idrottslärare, Sundsvalls kommun

Bredsands skola är Sundsvalls mest internationella skola. Här samsas 250 barn med ett 20-tal olika nationaliteter. Hälften av barnen har invandrarbakgrund, hälften är födda i Sverige. Denna blandning är en viktig förutsättning för en lyckad integration på Bredsands skola.

 

 

De senaste juridiska regelverken kring utbildning för nyanlända elever (proposition 2014/15:45) – så arbetar du rent praktiskt

• Vad innebär definitionen av nyanländ elev?

• Vad gäller kring bedömning och placering av elev i årskurs?

• Övriga anpassningar av utbildningen för nyanlända

Mikael Hellstadius,Skoljuridisk expert, f.d. kansliråd Regeringskansliet

Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Mikael har drygt 15 års erfarenhet från arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet från Skolverket och Regeringskansliet.

 

 

Så har vi tillämpat i praktiken Skolverkets nya kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Sofielundsskolan i Malmö, med 460 elever varav 25% är nyanlända, har varit med och prövat ut Skolverkets nya kartläggningsmaterial för nyanlända elever under hösten 2015. Här får du lyssna på rektorn, Marie Wesén, om deras erfarenheter och praktiska tips på hur de har organiserat mottagandet, kartlagt nyanlända elevers kunskaper samt beslutat om placering.

• Så har vi organiserat och individanpassat mottagandet utifrån barnets ålder

• Våra kartläggningssamtal i praktiken

• Beslut för placering med fokus på elevens behov

• Bästa råd för dig som rektor

Marie Wesén, Rektor, Malmö Stad

 

 

Så ökar du engagemanget och samspelet med föräldrarna genom ett bra samarbetsklimat

• Hur lyckade samarbeten ser ut, och vad som har gjorts på framgångsrika skolor

• Det viktiga arbetet med att lyfta fram förväntningar på varandra och skyldigheter, både ur skolans och föräldrarnas synvinkel

• Hur vi kan informera om det allmänna utbildningssystemet på ett konkret och bra sätt

• Hur vi kan arbeta med våra förgivettagna inställningar för att därigenom kunna skapa ett bra samarbetsklimat med föräldrarna

Laid Bouakaz, fil.dr i pedagogik & fd. rektor i Landskrona, Malmö

 

 

Interkulturellt undervisningssätt med nyanlända elever

• Vilka kompetenser behöver lärare som undervisar nyanlända elever?

• Hur skall undervisningen och relationerna i klassrummet utformas?

• Senaste forskningen om undervisning i multietniska klasser

Pirjo Lahdenperä, Professor i pedagogik, Mälardalens högskola

 

 

Från skolstart mot ny framtid med prisbelönta Mölndals Stad

Tanja Božic berättar om hur de konkret arbetar för att i Mölndal uppnå ett gemensamt förhållningssätt, där all personal inom förskola och skola tar ansvar för de nyanlända eleverna, och ser till att dessa elever är hela förskolans eller skolans angelägenhet. Genom en gemensam riktning , systematisk kvalitetsarbete och samverkan mellan Modersmålsenheten och Mölndals Stads förskolor och skolor sprids kunskap, kompetens och tydliggörs vikten av ett genomgående språkutvecklande arbetssätt. Mölndals Stads modersmålsenhet har tidigare tilldelats ”The European Label” – en kvalitetsutmärkelse för språkundervisning i Europa.

Tanja Božic, Chef Modersmålsenheten, Mölndal Stad

 

 

Delat ledarskap och samarbete för modersmålsundervisning i Stockholms stad

• Så organiserar vi modersmålsundervisningen som stöd till elevens lärande för att öka möjligheten för eleverna att nå skolans kunskapsmål

• Studiehandelning på modersmål för smidigare processer och samverkan med andra lärare

• Så rekryterar vi kompetenta och behöriga modersmålslärare

Renée Schlegel, Bitr. enhetschef – Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad