Konferens: Forum om nyanlända elever lärare 30 januari 2019

Prisbelönt språkutvecklande projekt

Sandbackaskolan, där arbetssättet utvecklades, ligger i ett område med en stor andel flerspråkiga barn. Skolan behövde hitta nya arbetssätt med språket som bas för att vända en utveckling med flera år av låga resultat. Med hjälp av verkningsfulla läs- och skrivstrategier, helhetstänk kring undervisningen och en kollegial samverkan har lärarna ökat elevernas läs- och skrivförmågan.

• Hur kan ni arbeta utifrån cirkelmodellen när ni planerar, genomför och analyserar undervisningen och dess effekter på lärandet?

• Konkreta förslag på hur ni utvecklar en explicit och medveten, dvs en tydligt strukturerad undervisning för läs- och skrivutveckling med språket som bas i alla ämnen

• Hur utvecklar du eleverna till kompetenta läsare och goda skribenter? Konkreta exempel från klassrummet

Anna Ekerstedt, Årets svensklärare 2017, Kungälvs kommun
Ingrid Ehrnlund, Lärare Svenska & Engelska, Kungälvs kommun

Prisbelönta Anna Ekerstedt och Ingrid Ehrnlund berättar om ett utvecklingsarbete som implementerats i all undervisning och som spridit sig både i och utanför Kungälvs kommun. Anna Ekerstedt fick även utmärkelsen Svenska Akademiens svensklärarpris 2017 för sina språkutvecklande insatser i Kungälvs kommun.

 

Prisbelönt språk- och kunskapsutvecklande arbete

2017 mottog Norrtullskolan i Söderhamn priset ”Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk” för sitt framgångsrika språk- och kunskapsutvecklande arbete. Projektet ”Flerspråkighetens möjligheter” bygger på att synliggöra elevernas språkliga resurser i skolan. Tina och Åsa har genom att använda sig av metoder som exempelvis coachsamtal, translanguaging och parallellundervisning ökat motivationen och språkutvecklingen hos de nyanlända eleverna. Man har även stärkt elevernas läridentitet och självkänsla samt bidragit till att komma ett steg närmare flerspråkighet som norm.

• Metoder och aktiviteter som gynnar elevens språk och kunskapsutveckling där eleverna är språkligt aktiva och utvecklas utifrån sina förutsättningar tillsammans med andra elever

• Så arbetar ni utifrån elevernas förutsättningar och ser till att undervisningen innehåller interaktion, höga krav och stöttning

• Hur tillämpar ni ett interkulturellt förhållningssätt i skolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla?

• Goda exempel på hur Söderhamns kommuns tillsammans med Skolverket satsar på nyanländas lärande

Åsa Jääger, Rektor, fd. FBK lärare, Söderhamns kommun
Tina Nordh, Högskoleadjunkt, fd. FBK lärare, Söderhamns kommun

Åsa Jääger, rektor på Norrtullskolan, och Tina Nordh, adjunkt vid Högskolan i Gävle, som utvecklat projektet ” ”Flerspråkighetens möjligheter” berättar om framgångsfaktorer för ett språk- och kunskapsutvecklande arbete som synliggjort elevernas språkliga resurser och satt Norrtullskolan på den europeiska kartan.

 

Undervisning i det digitala klassrummet

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och elevernas digitala kompetens är en nyckelfråga för skolan. Sedan 1 juli 2018 har styrdokumenten för grundskolan förändrats för att bättre spegla digitaliseringens betydelse för lärande och elevernas digitala kompetens i olika ämnen.

• Hur kan digitala verktyg bli en del av elevers literacyutveckling och stimulera, intressera samt motivera nyanlända elever till att aktivt delta i undervisningen? Möjligheter och utmaningar

• Konkreta exempel på hur undervisningen kan individanpassas med hjälp av olika digitala verktyg och tillvarata elevernas flerspråkighet som en resurs

• Hur kan lärarlag över ämnesgränser kollegialt samverka kring digitala verktyg för att underlätta ämnesövergripande undervisning?

Frida Monsén, Lärare, utbildare & digital utvecklingsledare

Frida Monsén är en rutinerad lärare och föreläsare, med digitalisering som spetskompetens. Frida inspirerar till nya arbetssätt och ger konkreta klassrumstips med utgångspunkt i styrdokumenten, arbetslaget och elevernas erfarenheter.

 

Vägar till att erövra svenska språket

• Så tillämpar ni ett språkutvecklande arbetssätt genom genrepedagogik som leder till integrering i ämnesundervisningen

• Så ger du redskap till varje elev för att möjliggöra utveckling både med det talade och skrivna språket

• Undervisning som inte lämnar eleverna ensamma i sitt lärande, som ger språkliga förebilder och stöttning/scaffolding

• Så utvärderar du de metoder som används i klassrummet för att säkra att det leder till ökat lärande och ökad social integration

Tiia Ojala, Lärare SVA, författare & utbildare

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ger alla lärare verktyg att möta nyanlända i sin undervisning. Prisbelönta Tiia Ojala visar hur ni utvecklar ett arbetssätt som gör att nyanlända snabbt kan erövra språket och lyckas i skolan.

 

Delaktighet i klassrummets sociala sammanhang

Parallellt med att nyanlända elever lär sig svenska som ett kunskapsspråk behöver eleverna med annan språklig och kulturell bakgrund även ta till sig den svenska skolkulturen. Som lärare kan man stötta eleverna genom att bygga broar mellan två världar i undervisningen. För det krävs att man lyckas synliggöra skolans uppdrag, värdegrund och det som sitter i klassrummets väggar och som nyanlända behöver införliva för att kunna bli inkluderade.

• Metoder och undervisningssätt i praktiken som hjälper eleverna att förstå svensk skolkultur, stärker elevernas läridentitet och höjer elevprestationen

• Hur kan lärare synliggöra outtalade regler och koder i den svenska skolkulturen för att nyanlända elever ska känna sig delaktiga i klassrummets sociala miljö och den ordinarie undervisningen?

• Så utvecklar ni lärmiljön för att skapa en inkluderande skolkultur som stärker nyanländas rättighet att känna trygghet och delaktighet

Mats Trondman, Professor i kultursociologi, Linnéuniversitetet

Mats Trondman berättar om senaste forskningen om lärande, skolframgång och skolkultur i ett mångkulturellt samhälle. Mats Trondman beskriver hur lärare kan skapa lärandemiljöer i vilka möjligheter till lärande och välbefinnande finns för alla elever oavsett kulturell eller språklig bakgrund.