Konferens: HR & mångfald 15 oktober 2020

Religionsfrihet i arbetslivet och skyddet mot diskriminering

Allt fler kommuner och organisationer inför förbud mot religiösa uttryck och huruvida man får praktisera sin religion på arbetsplatsen. Får man införa slöjförbud? Kan en arbetsplats ha som policy att handhälsning är det som gäller på arbetsplatsen? Hur ska arbetsgivaren hantera bön under arbetstid? Frågorna är många och oavsett hur organisationer väljer att hantera religion på arbetsplatsen så är kunskap på området viktig.

• Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivare och arbetstagare vad gäller religionsfrihet enligt diskrimineringslagstiftningen?

• Exempel på vägledande rättspraxis på området

• Förhållandet mellan diskrimineringsförbudet och skyldigheten att vidta aktiva åtgärder

Martin Mörk, Chef processenheten, Diskrimineringsombudsmannen

 

Aktiva åtgärder i praktiken som skapar långsiktig effekt

• Systematiskt arbete med aktiva åtgärder – kartlägga, analysera, åtgärda, följa upp

• Hur kan ni kartlägga risker för diskriminering? Vad ökar risken för diskriminering på arbetsplatsen?

• Åtgärder och att följa upp – vad är viktigt att tänka på?

Gabriella Fägerlind, Jämställdhets- & mångfaldskonsult, Implement Diversity

Gabriella har arbetat som jämställdhets- och mångfaldskonsult sedan 1999. Hon är författare till flertalet böcker inom ämnet. Hon bistår verksamheter med att praktiskt tillämpa diskrimineringslagens aktiva åtgärder.

 

Aktiva åtgärder kopplat till hudfärg – metoder för inkludering och hur du förebygger diskriminering

Enligt Länsstyrelsen Stockholms rapport diskrimineras afrosvenskar på arbetsmarknaden. I rapporten framgår det att afrosvenskar har lägre lön jämfört med den övriga vita befolkningen med samma utbildningsnivå samt att afrosvenskar behöver ha forskarutbildning för att komma upp i samma inkomst som övrig befolkning med en treårig eftergymnasial utbildning. Väldigt få organisationer arbetar systematiskt med aktiva åtgärder kopplat till hudfärg trots att lagstiftningen kräver det. Hudfärg spelar en allt större roll och när grupper diskrimineras på arbetsmarknaden är det ett allvarligt samhällsproblem.

• Hur kan arbetsplatser efterleva lagstiftningen, införa aktiva åtgärder och bli bättre på att motverka diskriminering kopplat till hudfärg?

• Språk – hur diskriminerande normer i samhället speglas i och manifesterar sig i språket

• Hur kan du skapa en inkluderande arbetsmiljö avseende hudfärg

• Erfarenheter från projektet Vidga normen i praktiken finansierat av Europeiska socialfonden

Kitimbwa Sabuni, Utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm

 

Likabehandling och inkluderande arbetskultur med fokus på mångfald och förebyggande arbete

Trafikverket, som är en av Sveriges största myndigheter har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling. Deras mål är att vara ett föredöme och skapa en inkluderande arbetskultur som bidrar till mångfald, tolerans och respekt för olikheter.

• Utforma övergripande strategi för likabehandling och inkluderande arbetskultur med fokus på mångfald och förebyggande arbete

• Hur utreder och hanterar vi diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?

• Systematisk riskbedömning som säkerställer en god arbetsmiljö och som motverkar att diskriminering uppstår

Carina Calov, HR-strateg likabehandling & arbetsmiljö, Trafikverket

 

Mäta mångfald – vad kan och får man mäta samt hur kan man använda resultatet

När trenden går mot att samla in så få uppgifter om anställda och sökande hur kan man mäta mångfald och följa upp mångfaldsarbetet? Enligt Diskrimineringslagen och GDPR får man inte registrera uppgifter som exempelvis etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

• Går det att mäta mångfald? Hur? Om inte, vad gör vi då?

• Hur förhåller sig mätandet till normer, stereotyper och diskriminering?

• Hur kan man mäta framgång i arbetet för mångfald och inkludering?

Christina Ahlzén, Analytiker & mångfaldsstrateg, Medida