Konferens: Interkulturell förskola 26 oktober 2023

Värdegrundsarbete i förskolan i en tid som präglas
av mångfald och kulturella olikheter

• Hur kan du bedriva ett värdegrundsarbete som präglas av tillit och förtroende utifrån förskolans uppdrag och läroplan?

• Hur kan du ha öppna och kvalitativa samtal med föräldrar i situationer kopplat till kulturarv, traditioner och kulturella skillnader?

• Hur kan det normativa mötet mellan hem och förskola hanteras utifrån barnets bästa i fokus?

Bim Riddersporre, Författare, leg. psykolog & leg. logoped

Bim Riddersporre är en ledande forskare inom förskolan. Tidigare universitetslektor i Malmö, nu aktiv som utbildare och författare. Bim har forskat och skrivit många böcker för förskolan och är en mycket uppskattad utbildare i frågor kring värdegrund och interkulturalitet.

 

Språkstimulerande arbetssätt där alla barn får förutsättningar att bli språkande individer

• På vilket sätt kan du öka din medvetenhet utifrån din egen roll och ditt språkande för att utveckla barnens kommunikativa förmågor för lek, lärande och samspel

• Hur kan du språkstimulera barn som är i början på sin språkresa samt de som har kommit långt och har lätt för att lära sig språket?

• Hur kan pedagogers samt föräldrars förhållningssätt hjälpa barn som är i större behov av stöd och stimulans

• Vardagsnära exempel på språkstimulerande insatser och aktiviteter

Maria Heimer, Författare, utbildare & handledare

Maria Heimer arbetar som författare och handledare på heltid. Hon utbildar inom områdena högläsning, läsning och språkutveckling. Tillsammans med Maria Ohlsson har hon skrivit boken ”Språka för livet” som släpptes nu under
våren. I deras material varvar de forskningsbaserad teori med exempel från förskolans vardag och ger förslag på nyckelstrategier i ett språkstimulerande arbete där både förståelse, anpassningar och fördjupning behövs.

 

Implementering av läroplanens interkulturella mål i svensk-homogena förskolor

Enligt läroplanen skall förskolan förbereda och ge barnen en förståelse för kulturell mångfald och att vi är en del av ett globalt samhälle. Men det interkulturella arbetet kan upplevas som extra utmanande i svensk-homogena områden där nästan alla familjer och personal har sin tillhörighet i svensk majoritetskultur. I Laholms kommun finns det förskolor i svenskhomogena områden bland annat på landsbygden, där nästintill alla barn har svenska som modersmål. Pedagogerna i monokulturella förskolor arbetar aktivt för att nå läroplanens mål med att ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse av värdet i mångfald. Under detta anförande kommer du att lära dig hur de utvecklat ett interkulturellt arbetssätt i förskolor där svensk kultur och traditioner utgör norm och där olikheter knutna till språk, kultur och nationell bakgrund saknas.

• Så införlivar vi läroplanens interkulturella mål och perspektiv i förskolans verksamhet

• Hur arbetar vi med flerspråkighet och stärka flerspråkiga barn när nästan alla barn har svenska som modersmål?

• Så möter vi föräldrar i frågor kring interkulturalitet och mångfald i områden där svensk kultur och tradition är normen

• Hur utvecklar vi personalens interkulturella kompetens? Hur får vi med all personal i det interkulturella arbetet, även de som inte har ett
engagemang för mångfaldsfrågor?

Åsa Gudmundsson, Integrationspedagog & SKUAutvecklare förskola, Laholms kommun

 

Alla språk är välkomna – flerspråkighet och transpråkande som norm för det språkutvecklande arbetet

Milstensgården förskola i Borås är sedan 2020 en litteraturdiplomerad förskola. Det innebär att språk, läsning och barnlitteraturen är en central del i förskolans verksamhet och pedagogerna arbetar med en hög medvetenhet inom området. Barnen på Milstensgården kommer från två skilda socioekonomiska områden, Hässleholmen som är klassat som särskilt utsatt samt villaområdet Brämhult. Förskolans vision är att erbjuda alla barn oavsett härkomst en trygg och likvärdig utbildning.

• Så utformar vi kompensatoriska insatser som ger effekt på förskolebarnen språkliga utveckling

• Hur kan vi som ledare driva det systematiska kvalitetsstärkande arbetet för flerspråkiga barn?

• Transspråkande förhållningssätt och aktiviteter till stöd för barnens flerspråkiga medvetenhet

Fredric Gieth, Rektor Milstensgården, Borås stad