Konferens: Interkulturell förskola 28 september 2022

Språkstörning hos flerspråkiga barn

• Språklig socialisering i olika kulturer

• När båda språken dröjer – riskfaktorer för språkstörning hos flerspråkiga barn

• Hur kan förskolan och familj stötta flerspråkiga barn med språkstörning?

• Hur kan flerspråkiga föräldrar stimulera barn språkligt?

Eva-Kristina Salameh, Författare, forskare & leg. logoped

Eva-Kristina är landets främsta expert på språkstörning hos flerspråkiga barn. Hon är verksam vid Språkens hus i Malmö, ett center för språkstörning i kombination med flerspråkighet vid logopedmottagningen på Skånes universitetssjukhus. Hon anlitas ofta av Skolverket och SPSM vid frågor inom dessa ämnen.

 

Beprövade SKUA insatser som bidrar till ökad kvalitet och likvärdig undervisning för flerspråkiga barn

Under hösten 2020 startades en riktad insats för att stödja barns lärande i förskolan, med fokus på flerspråkiga barn. Insatsen är en del i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, som pågår på flera av kommunens förskolor. Nu har alla kommunala förskolor och enheter en SKUA-utvecklare. Målet är att stötta alla barns språkutveckling, med särskilt fokus på barn med annat modersmål än svenska.

• Så höjer vi kvalitén i undervisningen med SKUA som redskap och därmed främja barns språk-, läs- och skrivutveckling

• Hur använder vi högläsning som genomtänkt pedagogiskt verktyg för att öka flerspråkiga barns ordförråd, medvetenhet och fantasi?

• Språkträning inför förskoleklass för att stötta barn i behov som behöver förbättra sina språkkunskaper

Upplands-Bro kommun:
Sarika Lundström, Projektledare SKUA förskola
Helene Ottosson Mandahl, Projektledare SKUA förskola

 

Interkulturalitet och mångfaldsarbete på förskolor i kulturellt svensk-homogena områden

Enligt läroplanen skall förskolan förbereda och ge barnen en förståelse för kulturell mångfald och att vi är en del av ett globalt samhälle. I Nacka kommun genomfördes ett demokratiprojekt med fokus på mångfald och lika rättigheter i ett socioekonomiskt priviligierat område, på en förskola där barn och familjer var rotade i traditionell svensk kultur. Syftet med projektet var att skapa en demokratiundervisning med kvalitet, att ge barnen ökade mångfaldskunskaper samt att skapa reella möjligheter för barnen att utöva solidaritet. Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander som utvecklat projektet vann Nacka kommuns pris Fjädern samt mottog Ulla-Britta Bruuns stipendium 2019 för sitt fina arbete! Under 2022 utkom de med boken “Vi gör olika!” som beskriver deras arbete med mångfald. • Så arbetar vi med interkulturalitet och mångfald där nästan alla barn lever inom ramen för en homogen svensk majoritetskultur.

• Hur kan vi främja barnens förståelse för värdet av mångfald, demokrati och solidaritet genom normkritisk pedagogik?

• Att främja olikheter – vikten av att skapa en diversifierad normalitet

• Hur kan vi möta föräldrar i frågor kring interkulturalitet och mångfald i områden där svensk kultur är normen?

Nacka kommun:
Aisha Lundgren Aslla, Pedagogisk utvecklingsledare
Franziska Forssander, Leg. förskollärare

 

Dialogiskt litteraturarbete i ett andraspråks- och flerspråkighetsperspektiv

• Hur kan dialogiskt litteraturarbete stödja barns andraspråksutveckling?

• På vilket sätt kan pedagoger stärka den flerspråkiga normen och samverkan med vårdnadshavare genom dialogiskt litteraturarbete?

• Vad kan vara särskilt utmanande att lära sig i svenska språket och hur kan pedagoger göra pedagogik av det?

Anniqa Sandell Ring, Författare & utbildare

Anniqa Sandell Ring har en gedigen erfarenhet och fördjupad kunskap vad gäller flerspråkiga barns språkutveckling. Med hennes nya och mycket uppskattade bok ”Mångfaldens förskola” vill hon ge förskolepersonal stöd, tips och fakta om flerspråkiga barns lärandevillkor och sociala förmågor.

 

Våra främsta framgångsfaktorer i det interkulturella och flerspråkiga arbetet

Förskolans modersmålsbarometer visar att förskolor i låg utsträckning lever upp till skollagens krav om modersmål i förskolan och att det är stora skillnader på hur aktivt kommunerna arbetar med frågan. Förskolan i Fornhöjden i Södertälje kommun har nästan 99% av barnen ett annat modersmål än svenska. Deras erfarenhetsbaserade metod med att involvera föräldrarna och användning av modersmålet i undervisningen har varit lyckat. Deras arbete omnämns i Anniqa Sandells Ring nya bok, ”Mångfaldens förskola”.

• Så bygger vi förtroende och skapar relationer med vårdnadshavarna genom ett interkulturellt förhållningssätt

• Hur använder vi föräldrarna och deras erfarenheter och språk för att möjliggöra utveckling av alla barnens identiteter och språk med fokus på demokrati?

• Så arbetar vi med barn i låga åldrar som ej är verbala för att få i gång talet både på svenska och modersmålet

Södertälje kommun:
Lise-Lotte Rådbjer, Bitr. rektor
Ninni Lindqvist, Förskollärare