Kurs: Interkulturellt skolledarskap 27 mars 2019

Kursbeskrivning:
Ledare i mångkulturella verksamheter så som skolan och förskolan arbetar i kunskapsmässigt, socialt och emotionellt mycket komplexa miljöer. Det kräver beredskap att ompröva sina ställningstaganden, förutfattade meningar och värderingar. Utökad medvetenhet och kunskaper om mångfald behöver emellertid inte alltid leda till att organisationskulturen förändras. Verksamheten kan ändå kännetecknas av vanlig svensk monokulturalitet med risk för att både barnen och föräldrarna definieras med fel och brister.

Interkulturell verksamhetsutveckling kommer att möta motstånd av olika slag och det ställer särskilda krav på ledarens färdigheter men även på att ledaren har kunskaper om motståndet och hur man bearbetar det i förändringsarbetet. Verksamheten kan vara mycket svår att förändra beroende på bland annat regler, rutiner, tankesätt och den monokulturella ideologi som verksamheten är uppbygg på, vilket ofta är fallet när det gäller skolan och förskolan. Det är inte alltid lätt att analysera vad som är problemet eller hur ett monokulturellt och etnocentriskt tänkande blockerar mångfaldsarbetet.

Vilka värderingar måste förändras för att kunna tillvarata olikheterna och hur? Vad behöver göras för att personalen ska kunna anpassa verksamheten utifrån den aktuella barngruppen och de pedagogiska utmaningar som en multietnisk och heterogen elevsammansättning medför? Hur handskas man med krockar och dilemman som uppstår i en multietnisk verksamhet?

Utmaningarna är många och under kursen kommer du att få redskapen för att möta de komplexa krav som idag ställs på framgångsrika ledare i mångkulturella pedagogiska verksamheter. Pirjo Lahdenperä kommer att ge dig som ledare konkreta verktyg för hur du driver en interkulturell verksamhetsutveckling som tar till vara och utvecklar förutsättningarna för att bemöta mångfalden bland barn, föräldrar och personal.

Ur innehållet:
– Så utvecklar du mål- och resultatstyrningen utifrån ett interkulturellt perspektiv
– Hur kartlägger du verksamhetens mono- respektive mångkulturella organisationskultur?
– Praktiska tips för att utveckla din interkulturella kompetens i det pedagogiska ledarskapet
– Så du analyserar du och möter behovet av interkulturell kompetensutveckling hos personalen
– Problem och dilemman som är förknippade med att leda ett mångfaldsarbete
– Verksamhetsplanering och utvärdering utifrån interkulturalitet

Kursledare:
Pirjo Lahdenperä – Professor emerita i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning, Mälardalens högskola

Pirjo Lahdenperä har bland annat skrivit böckerna Interkulturellt ledarskap (2008), Skolledarskap i mångfald (2015), Skolans möte med nyanlända (2016), Den interkulturella förskolan: mål och arbetssätt (2018).