Konferens: Mångkulturella bostadsområden 18 maj 2017

Interkulturell kompetens i hyresgästnära arbete

• Vilka är utmaningarna i ett kulturmöte ur ett interkulturellt perspektiv?

• Så förbättrar du ditt bemötande av hyresgäster med annan kulturell och språklig bakgrund

•Hur samtalar du framgångsrikt med dina hyresgäster med bristande språkkunskaper?

Dr. Riyadh Al- Baldawi, Docent & specialist i psykiatri, Ersta Sköndal högskola & Orienthälsan

En satsning på den hyresgästnära sociala relationen är en tydlig framgångsfaktor för arbete i mångkulturella miljöer. För att undvika kulturkrockar gäller det att satsa extra på kommunikationen mellan hyresgäster och bostadsföretag. Dr. Riyadh Al-Baldawi har lång erfarenhet i frågor om interkulturell kommunikation och migration.

 

 

Så ökar du engagemanget och få bättre samverkan med föräldrar i mångkulturella miljöer

• Så kan bostadsbolag främja föräldrars engagemang i barnens fritid

• Det viktiga arbetet med att lyfta fram förväntningar på varandra och skyldigheter, både ur företagets och föräldrarnas synvinkel

• Hur kan bostadsbolag samarbeta med andra aktörer i mångkulturella områden för att nå ut med information till hyresgäster?

Laid Bouakaz, Universitetslektor interkulturalitet och lärande, Malmö högskola

Laid Bouakaz från Malmö högskola visar på lyckade strategier kring föräldrasamverkan i mångkulturella miljöer samt fallgropar när samspelet inte fungerar. Han har även varit med och tagit fram Stena Fastigheters sociala hållbarhetsprogram samt underlag till Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

 

 

En prisbelönt samverkan som tar boendes röster på allvar

• Hur kan man med enkla medel fånga upp initiativ från boende och låta ungdomar i området ansvara för aktiviteterna?

• Så har Allaktivitetshusets verksamhet lyckats bidra till förbättrade betyg på skolor i området och involvera grupper som är svåra att nå med fritidsaktiviteter

• Så formar ni generationsöverskridande aktiviteter som har en positiv påverkan på gemenskapen mellan vuxna och barn i området?

• Hur har personalen i Lindängen lyckats med integrationen av nyanlända utifrån programmet GPS som står för gemenskap, påverkan och socialt kapital?

Said Mekahal, Sektionschef Allaktivitetshusen, Malmö stad

Uppmärksammade Allaktivitetshuset i Lindängen vann BRISpriset för sitt arbete med unga i socialt utsatta bostadsområden. Utmärkande för arbetssättet i Lindängen är det täta samarbetet mellan bostadsbolagen och lokala aktörer så som skolan, civilsamhället och inte minst de boende själva. Sedan Allaktivitetshuset startade har ungas fritid blivit mer meningsfull vilket medfört att skadegörelse av lokaler minskat kraftigt och bostadsområdet blivit lugnare.

 

 

Rätt värderingar – ett redskap för gemensam framgång

• Så förebygger ni integrationskrockar och ökar förståelsen och acceptansen för mångfald och olikheter i hela organisationen

• Hur når man ökad mångfald bland medarbetarna och dessutom behåller dem i längden

• Så har inkluderingsprogrammet ”Propellern” lyckats öka kunskapen och förståelsen om det svenska samhället, kulturen och Västerås hos nyanlända hyresgäster samt skapat kontaktytor mellan nyanlända och västeråsarna

Wivecka Ljungh, HR- & kvalitetschef, Bostads AB Mimer

En viktig del av den sociala hållbarheten är arbetet för att rätt attityder och värderingar ska gälla i företaget, hos nyinflyttade och etablerade boende samt hos företagets samarbetspartners. Bostads AB Mimer i Västerås berättar om hur de aktivt arbetar med värderingar som ett led i hållbarhetsarbetet för att utveckla stadsdelarna och förbättra hyresgästers levnadsvillkor.

 

 

Så har vi förbättrat introduktionen av nyanlända hyresgäster

• Så arbetar Tunabyggen för att främja integrationen och förebygga utanförskap

• Så bedriver vi en aktiv ”boskola” och kommunicerar trivsel- och ordningsregler till hyresgäster med bristande språkkunskaper

Markus Andrén, Förvaltningschef, AB Stora Tunabyggen
Annika Hjärtström Danielsson, Områdesvärd, AB Stora Tunabyggen

Stora Tunabyggen i Borlänge har infört en ny rutin där första punkten på mötesagendan på varje styrelsemöte är ”Integration”. Stora Tunabyggen har startat bo-skolor, sommaraktiviteter och sommarjobb med syfte att öka integrationen samt infört ett system med sopvärdar och tvättstugevärdar. Stora Tunabyggen berättar om sitt integrationsarbete, fallgropar och framgångsfaktorer i arbetet samt om deras satsning på boskolor för att förbättrat introduktionen av och kommunikationen med nyanlända hyresgäster.

 

 

Vår satsning på integration, mångfald och jobbtillfällen

• Så driver ÖBO under parollen affärsmässig samhällsnytta integrationsfrämjande satsningar så som en egen fastighetsskötarutbildning, ÖBO-skolan och Jobbpunkt ÖBO

• Hur lyckades ÖBO i framgångsprojektet Boendebyggarna involvera arbetslösa i Vivalla i förändringsarbetet i sin egen boendemiljö?

• Så har ÖBO i en tid av bostadsbrist sedan 2015 satsat för att motverka oriktiga hyresförhållanden och tagit fram en uthyrningsstrategi som ska främja en socialt sammanhållen stad

Anna-Carin Boman Magnusson, Bosocial chef, ÖrebroBostäder AB

Återkommande för det goda integrationsskapande arbetet är när olika insatser verkar under längre tid och i samverkan mellan flera aktörer. Örebrobostäder finns i framkanten för det arbetet och kommer bland annat att berätta om sina arbetsmarknadsinsatser som blivit modell och exempel för andra kommuner och bostadsföretag i landet.