Konferens: Mångkulturella bostadsområden 16 september 2020

Relationsförvaltning som strategi för att skapa engagemang och socialt hållbara bostadsområden

Social hållbarhet är numera alla bostadsbolags prioritet. Men Stena Fastigheter som har mer än 20 års erfarenhet av strukturerat hållbarhetsarbete kallar det för relationsförvaltning som de själva myntade. Det är deras arbetssätt för socialt engagemang i de områden där de äger fastigheter för att skapa trivsamma boendemiljöer. Fokus ligger främst på arbete, skola, fritid och trygghet. Detta innebär relationsskapande med arbetsförmedling, skolor, föreningar och fritidsgårdar för att kunna skapa samarbeten.

• Relationsförvaltning som strategi istället för traditionell förvaltning för att skapa bra boendemiljöer i det hyresgästnära arbetet

• Så tar vi ett socialt helhetsbegrepp och utformat insatser samt program med fokus på trygghet, arbete, skola och fritid

• Skapa dialog och smarta kommunikationsvägar som främjar relationen mellan bostadsbolag och hyresgäst

• Hur kan privata bostadsbolag med enkla medel bedriva bosocialt arbete?

Sarah Pettersson, Relationsförvaltare, Stena Fastigheter

 

 

Boendesegregation och grannskapseffekter – orsaker, mekanismer och åtgärder

• Hur uppstår och vad är orsakerna till boendesegregation samt hur kan detta motverkas?

• Grannskapseffekter – vilka följder får boendesegregerade områden för individer och hur kan negativa effekter undvikas?

• Hur kan bostadsbolag och boende med lokal områdesutveckling minska boendesegregationen och dess effekter?

Susanne Urban, Universitetslektor & docent bostads- och urbansociologi, Uppsala universitet

Susanne Urban är en av Sveriges ledande forskare i boendesegregation och hon har skrivit flertalet böcker och publikationer i ämnet. Under hennes anförande kommer du få reda på hur sociala och institutionella förhållanden påverkar utfall för individer samt hur staden kan hålla samman.

 

 

Från bidragsberoende till egenförsörjning – social hållbarhet 2.0

Stadsdelar mår bättre om invånarna har sysselsättning. Att fler kan försörja sig själva skapar i slutändan tryggare och trivsammare bostadsområden. Stångåstadens och Linköping kommuns gemensamma satsning, Linkstep, som startades 2019 har med framgång redan hjälpt över 70 personer att komma ut i sysselsättning. • Så har vi tagit vårt hållbarhetsarbete till ny nivå och tar ett större ansvar.

• Genom nätverk, coachning och matchning hjälper vi näringslivet att hitta rätt kompetens och samtidigt minskar antalet försörjningsstödtagare

• Framgångsrik samverkan med kommunen och näringslivet i gemensamma arbetsmarknadsinsatser i utanförskapsområden

Lotta Dahm, Projektledare Linkstep, Stångåstaden

 

 

Vår satsning och vision för att driva stadsutveckling för ett integrerat Rosengård och Malmö

Rosengård är en centralt belägen och välkänd stadsdel i Malmö som klassas som utsatt område. Med en tydlig vision och stadsutvecklingsprojekt som har vunnit priser är målsättningen att omvandla Rosengård och skapa en mer trivsammare och levande boendemiljö som inkluderar fler bostäder, handel och ett levande gaturum.

• Så tar vi ett helhetsansvar som inbegriper dialog, integration samt hänsyn till kultur och befintliga värden

• Vårt arbete för att förnya Rosengård samt hur vi har involverat och gjort hyresgästerna delaktiga i stadsutvecklingsprojektet

• Culture Casbah – så bygger vi bort otryggheten, förbättrar stadsmiljön, främjar positiv social utveckling samt ökar självförtroendet för Rosengård

• Affärsmässig samhällsnytta – integrera social hållbarhet i affärsplanen

Petra Sörling, VD, Rosengård Fastigheter

 

Strategisk samverkan mellan fastighetsägare, staden och polisen för tryggare boendemiljö

• Vilka trygghetsskapande åtgärder ska prioriteras för att förbättra boendemiljön?

• Så skapar du ett framgångsrikt och effektivt samarbete på bred front med flera aktörer, lokala fastighetsägare och intressenter som minskar otryggheten i området

• Hur kan fastighetsägare arbeta förebyggande, ha tydligare närvaro och göra bostadsområdet säkrare?

Henrik Tufvesson, Näringspolitisk direktör, vice ordförande i Skärholmens & Rågsveds Fastighetsägarförening, Fastighetsägarna Stockholm

Henrik Tufvesson sitter i styrelsen för Skärholmens och Rågsveds fastighetsägarföreningar. Föreningarna arbetar tillsammans för en positiv och långsiktig utveckling av stadsdelarna. Henrik presenterar hur ett strategiskt samarbete över fastighetsgränser och i samverkan med andra aktörer i stadsdelarna kan öka tryggheten och de hanterar utmaningar som finns områdena.