Kurs: Praktiskt arbete mot religiös extremism 17 oktober 2018

Kursbeskrivning:
Många som möter personer i riskzonen för religiös extremism känner osäkerhet i bemötandet och undrar när religiös utövning övergår i fanatism och blir våldsbejakande. Det saknas idag kompetens i organisationer för att särskilja mellan legitimt och extremt religionsutövande och många gånger utgör missuppfattningar eller okunskap om muslimers religiösa föreställningar ett hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Möjligheterna att förebygga och begränsa våldsbejakande miljöer förutsätter även kunskap om orsakerna till varför individer söker sig till dessa miljöer. Kursen behandlar olika vägar in i en våldsbejakande islamistisk miljö. Vissa drivs av ideologiska motiv men för de allra flesta är känslomässiga och sociala faktorer viktigaste drivkrafterna. En ökad förståelse för denna inre radikaliseringsprocess förbättrar förutsättningarna för avradikalisering samt uppskattningen av hotbilder.

Under kursen kommer extremistiska tolkningar av religiösa källtexter samt ett extremt religionsutövande att kontrasteras mot traditionella tolkningar och ett legitimt religionsutövande. Du kommer även att bekanta dig med vanligt förekommande begrepp och föreställningar inom våldsbejakande nätverk.

Imam och psykolog Alyas Karmani kommer att ge dig konkreta exempel på hur ni stärker motståndskraften mot extrema religiösa budskap, tar fram anpassade åtgärdsprogram och erbjuder andra vägar till inflytande för personer i riskzonen för radikalisering.

Ur innehållet:
– Vilka lockas till den religiösa extremistiska miljön? Viktiga individuella bakgrundsfaktorer
– Hur ser den antisociala karriären ut för de som ingår i våldsbejakande religiösa miljöer?
– Vilka faktorer har betydelse för inträde och utträde inom våldsbejakande religiösa miljöer?
– Skapa förebyggande åtgärdsprogram för unga muslimer i riskzonen för radikalisering.
– Så uppmärksammar man extremistiska tolkningar, ideologier och våldsbejakande nätverk

Kursledare:
Alyas Karmani – Imam, psykolog & Phd, London Metropolitan University

Alyas Karmani är en framstående föreläsare som fått stort erkännande för sina sociala insatser i civilsamhället i Storbritannien. Alyas driver den prisbelönta satsningen STREET UK som har utsetts till ”best practice” i Storbritannien och utgjort förebild för satsningar mot religiös radikalisering.