Konferens: SFI-forum lärare 15 oktober 2019

Information om sfi och yrkesutbildning

• Framgångsfaktorer kring Sfi i kombination med yrkesutbildning

• Yrkespaket och lärlingsutbildning

• Undervisning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

• Planera och genomför övergångar mellan skolor, yrkespraktik och olika utbildningsformer

• Sfi i kombination med kurser på grundläggande och gymnasial nivå komvux

• Kartläggningsmaterial för grundläggande litteracitet för vuxna

Sylvia Lindqvist, Undervisningsråd, enheten för skola och arbetsliv, Skolverket
Riikka Tilja, Undervisningsråd, enheten för vuxenutbildning, Skolverket

 

Modeller och verktyg för uttalsundervisning

• Få inspiration och användbara verktyg till din uttalsundervisning

• Låt eleverna lyckas direkt! Uttalsundervisning från första lektionen i svenska

• Lättbegripligt uttal genom effektiv uttalsundervisning med basprosodi och vokalljud som grund

• Teoretiskt underbyggda idéer varvas med konkreta tips på lektionsupplägg och elevövningar

Liv Linjer Fridefors, leg logoped & lärare, Halmstads kommun

 

Kan analfabeter motiveras att läsa ut en hel bok?

• Ta vuxenstuderande i svenska på allvar, använd lättläst vuxenlitteratur

• Hur skapar du läslust hos vuxna som aldrig har kunnat läsa en bokstav tidigare?

• Varför är det så viktigt med läroböcker som har relevant innehåll för vuxna?

• Få tips på hur du kan introducera skönlitterära texter i undervisningen redan på studieväg 1

Eva Thors Rudvall, sfi-lärare och författare, Eslövs kommun

 

Arbeta språkutvecklande med digitala verktyg helt utan förkunskaper

• Hur lär jag mig att hitta färdiga bra verktyg, istället för att behöva skapa nya?

• Vad innebär digital kompetens enligt läroplanen?

• Hur ökar jag interaktionen i klassrummet?

• Hur gör jag lektionerna mer autentiska och därmed mer motiverande?

Maria Rådstam, Sfi-lärare & IKT-pedagog, Komvux Norrköping

 

Prestigelöst samarbete mellan sfi och yrkesvux skapar vägar till jobb

• Sfi-lärare undervisar på yrkeslärarnas teorilektioner och i yrkesaktörernas lokaler

• Språkstöd direkt på plats befäster elevens kunskaper

• Öka anställningsbarheten och deltagarnas förutsättningar att lyckas med utbildningen

Gun Karlsson, yrkesspråklärare, Sundsvalls kommun
Eva Mälarfors, yrkesspråklärare, Sundsvalls kommun
Martin Eriksson, Yrkeslärare, Sundsvalls kommun

 

Sociala perspektiv på vuxnas andraspråksinlärning

• Att lära sig svenska betraktas som något eftersträvansvärt av sfi-elever – men vad innebär det att vara en kompetent språkbrukare?

• Hur påverkar erfarenheter, relationer och förväntningar sfi-deltagares upplevelser av att lära sig svenska?

• Hur kan lärare lyfta in sfi-deltagarnas erfarenheter i undervisningen?

Maria Rydell, Lektor i svenska som andraspråk, Högskolan Dalarna

 

Inlärning och motivation hos vuxna med koncentrationssvårigheter

• Hur påverkar ditt bemötande inlärning och motivation för elever med ADHD-liknande symptom?

• En föreläsning ur den vuxenstuderandes perspektiv

• Lösningsfokuserade strategier och tydliga förklaringsmodeller

Peter De Neergaard, Integrationspedagog, Nyköpings kommun