Kurs: Svåra samtal med nyanälnda elever 16 november 2017

Kursbeskrivning:

Många nyanlända elever mår väldigt dåligt av den ovisshet och oro de lever i. Somliga lever i ovisshet kring uppehållstillstånd, som kanske bara blir tillfälligt. Andra lever i ovisshet om var de ska bo – om de med kort varsel kommer att flyttas från sitt nuvarande boende där de börjat få ett fäste, till ett annat boende i en ny stad. Alla lever i ovisshet kring sina anhöriga och om de någonsin kommer att kunna återförenas med dem. Den största rädslan för många är fruktan för att utvisas till ett annat land, ett land som de kanske aldrig varit i.

Man kan med ett professionellt förhållningssätt bidra till en känsla av kraft och hopp samt tilltro till den egna förmågan trots att framtiden är oviss för vissa nyanlända elever. Hur kan du arbeta fram strategier i organisationen så att skolpersonal bemöter ungdomarna i kris på ett professionellt sätt utan att egna behov och känslor tar över, eller utan att överväldigas av ungdomars uppgivna känslor?

Helena Pokka presenterar olika tankeredskap från bland annat anknytningsteorin, affektteorin samt återhämtningsmekanismer och under kursen kommer konkreta situationer diskuteras: t.ex. när samtalet låser sig, när dialogen blivit två monologer utan känsla av kontakt eller när hjälpbehovet bara tycks öka.

Ur innehållet:
– Hur reagerar och agerar unga i kris?
– Hur hanterar man stress, frustration, ilska, ångest, smärta och hjälplöshet som unga kan bära på?
– Hur hanterar du dina egna känslor i ett svårt samtal?
– Hur lägger man upp svåra samtal? Syfte, plan och utgång.
– Hur kan man i ett samtal lägga fokus på hoppfullhet och möjligheter?
– Hur kan vi skapa en medvetenhet om den icke-verbala kommunikation hos nyanlända unga, vars ordförråd kanske inte alltid räcker till?

Kursledare:
Helena Pokka – leg. psykolog och lärarutbildare i utvecklingspsykologi, konflikthantering och interkulturell psykologi

Helena har arbetat med handledning av personal inom skola och socialtjänst och har även lång erfarenhet av krishantering. Helena Pokka är även lärarutbildare i interkulturell psykologi och pedagogik med fokus på barns utveckling, svåra samtal och barn i kris. Helena har tidigare arbetat som skolpsykolog i Göteborg i dess invandrartäta områden Angered och Hjällbo.