Konferens: Utanförskap & Gängkriminalitet 24 november 2021

Kriminella nätverkens krypterade kommunikation

Länge har kriminella nätverken kunnat bedriva narkotikahandel, planera grova våldsdåd samt rekrytera barn och unga personer till sina nätverk tack vare krypterad kommunikation. Emil Eisersjö från polisens Nationella operativa avdelningen (NOA) kommer att ge en unik inblick från senaste årens underrättelsearbete med krypterad kommunikation och kampen mot kriminella nätverk.

• Polisens underrättelsearbete med kriminella nätverks krypterade kommunikation och hur flera våldsdåd har förhindrats

• Hur unga personer radikaliseras, tvingas och uppmuntras till grova brott

• Vad kommer att hända nu när många är frihetsberövade och vad måste göras för att få slut på gängkriminalitet?

Emil Eisersjö, Sektionschef underrättelseenheten – NOA, Polismyndigheten

 

Den nya generation gängkriminella

• Så har gangsterkulturen skapats och frodats i Sverige

• Gangfluencers – den unga generationen kriminella som influerar sitt våldskapital på sociala medier med musik, smycken och märkeskläder

• Hur tystnadskultur och rädsla präglar och påverkar utanförskapsområden

Diamant Salihu, Kriminalreporter & författare ”Tills alla dör”

Diamant Salihu har länge bevakat den blodiga konflikten som har pågått i Järvaområdet. I den mycket populära boken ”Tills alla dör” som kom ut våren 2021 har han intervjuat gängmedlemmar, poliser, anhöriga, socialarbetare och skolpersonal för att förstå helheten. Diamant återger en berättelse om hur Sverige ser ut i dag och belyser samhällets kollektiva ansvar för det som händer i förorterna.

 

Framgångsrik avhopparverksamhet för personer som vill lämna kriminella gäng och nätverk

I en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet utvärderades Fryshusets avhopparverksamhet Passus. Enligt forskarna har Passus utvecklat en fungerande och lyckad modell för hur man stödjer gängmedlemmar att lämna gäng och bygga upp ett nytt liv.

• Så utformar vi individanpassade stöd och behandlingsprogram åt personer som vill lämna kriminella gäng och nätverk

• Vad har positiv betydelse för deltagarnas förändringsprocesser och viljan att bygga ett nytt liv

• Så arbetar vi med uppföljning efter behandlingsprogram för att förhindra återfall

Peter Svensson, Verksamhetsansvarig Passus, Fryshuset

 

Sekretesslagen och informationsdelning mellan socialtjänst och polis i det brottsförebyggande arbetet

2013 infördes en sekretessbrytande bestämmelse för att öka möjligheterna till informationsdelning i det lokala brottsförebyggande arbetet. Ändå avstår socialsekreterare för att dela information till polisen. För att förebygga brott och bryta destruktiv utveckling för den unge är informationsdelning mellan polisen och socialtjänsten av stor vikt. I Malmö stad fungerar informationsdelningen väldigt bra mellan polisen och Enheten Ungdom i Malmö.

• Vilken information delar vi med polisen och hur tillämpar vi sekretessbestämmelserna

• Så har vi byggt upp ett nära samarbete med områdespolisen, vilket har ökat den ömsesidiga förståelsen och varandras förutsättningar i det förebyggande arbetet

• Vår nya ungdomsenhet inom socialtjänsten för att öka kvalitén i utredning och insatser samt stärka samverkan

Hannah Sjöholm, Enhetschef ungdom, Malmö stad
Henrik Olsson, Sektionschef ungdom, Malmö stad

 

Tidigt förebyggande arbete i samverkan med andra för att fånga upp och erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga

Den grova kriminaliteten kryper ner i åldrarna. Att tidigt identifiera barn och unga i riskzon för att utveckla ett kriminellt beteende kan vara avgörande för barn, familjer och samhällets utveckling. Uppsala kommun har inlett flera satsningar för samverkan för att förebygga och bryta kriminellt beteende, bland annat i mellanstadieålder.

• Samverkan BVC och socialtjänst – screena olika behov för att tidigt erbjuda föräldrastöd samt annat stöd

• Samverkan socialtjänst-skola-fritid-och polis, en samverkansmodell från mellanstadiet till högstadiet (SSPF-junior och SSPF)

• Samverkan socialtjänst och polis i områdesarbete och individarbete på fält

Hilde Wiberg, Enhetschef ungdomsjouren, Uppsala kommun
Suzan Bakan, Specialisthandläggare
ungdomskriminalitet, Uppsala kommun