Konferens: Utanförskap & gängkriminalitet 23 maj 2023

Narkotikaindustrin – hur den driver fram grövre gängvåld och barnsoldater som utnyttjas

• Hur kan vi rusta och anpassa offentliga förvaltningar för att möta dagens utmaningar med det dödliga gängvåldet? Vilka åtgärder bör vidtas och hur ska resurser och ansvar fördelas

• Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med barn och unga samt varför vi bör ändra narrativet och prata istället om offer som dras in i narkotikaindustrin

• Hur kan vi åter-integrera gängkriminella och få dem att bli en del av samhället?

Evin Cetin, Författare & jurist

Evin Cetin är jurist och har tidigare arbetat politiskt i Södertälje och Dalarna. Hon var verksam advokat fram till sommaren 2022 då hon släppte boken ”Mitt bland oss”. I den hyllade boken träffar hon huvudpersonerna själva: dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater.

 

Senaste lägesbilden kring gängkriminalitet och
våldsutvecklingen

• Vad driver den ökade våldsvågen och vilka åtgärder krävs för att bryta trenden

• Gängkriminella utan impulskontroll, konsekvenstänk och som lever för våldet – hur bör samhället resonera kring dessa individer?

• Hur kan samhällsaktörer ta ett större ansvar och vilka skyddsnät behöver förstärkas för att förhindra barnens socialiseringsprocess in i gäng och kriminalitet?

Gunnar Appelgren, Kommissarie & gängexpert, Polismyndigheten

Gunnar har lång erfarenhet sedan 1980-talet erfarenhet av att bekämpa gäng och kriminella nätverk. Han är Polismyndighetens ledande expert på gäng och kriminella nätverk. Gunnar har tidigare lett flertalet insatser som bekämpat gängbrottslighet i exempelvis Södertälje och Botkyrka genom åren.

 

Getting out – gang exit strategies and interventions

For more than a decade the police, municipalities and the Prison & Probation Service have collaborated under “Det Nationale Exitkontaktpunkt” in Denmark to help criminals leave gang environment and start a new life. Over the past 10 years, more than 200 individuals have successfully made the leap from a criminal lifestyle to start a new life. The success of the exit program is greatly due to effective cooperation between authorities.

• How to identify and support individuals who wants to leave the gang whilst protecting their safety throughout the exit process

• Helping gang members to challenge their personal identity and promoting positive change and development

• Life after the gang – providing access to opportunities

Selcuk Koyuncu, Security consultant & representative – Det Nationale Exitkontaktpunkt, Danish Prison & Probation Service

 

Aktuellt arbete på regeringsnivå i kampen mot
gängkriminalitet

Regeringen intensifierar arbetet mot kriminella gäng och nätverk. Dubbla straff för gängkriminella, kriminalisering av deltagande i kriminella gäng samt visitationszoner. Sverige ska ta fram en nationell strategi mot den grova organiserade brottsligheten.

Under detta anförande kommer justitieministern att presentera regeringens satsningar mot att förebygga och bekämpa gängkriminalitet samt hålla en frågestund med deltagarna.

Gunnar Strömmer, Justitieminister, Regeringskansliet

 

Strukturerade behandlingsinsatser inom öppenvården för unga i riskzonen för kriminellt beteende

Öppenvården inom Malmö stad har unika arbetssätt samt verkningsfulla behandlingsmetoder för barn som uppvisar allvarliga riskbeteenden. Fokus för
deras arbete är att hjälpa unga att utveckla positiva livsmönster, öka deras sociala kompetenser samt stärka deras moraliska kompass.

• Så ökar vi tillgängligheten för våra insatser samt utför ett individanpassat och strukturerat behandlingsarbete för unga med riskbeteenden

• Hur kan vi identifiera och fånga upp utsattheten hos barn och unga samt stärka deras resistens mot en kriminell bana?

• Hur kan vi bedriva ett motivationsarbete vad gäller normer och värderingar på och inom ungdomens arenor och hitta vägar till hållbar förändring?

Karolina Sköld, Sektionschef Öppenvård, Malmö stad

 

Den skyddande skolan – förebyggande arbete för att förhindra rekrytering och upptäcka barn som visar tecken på framtida kriminalitet

I LOSAM-projektet (lokal samordnare mot rekrytering till kriminalitet) som Stockholms stad driver ingår samverkan mellan Skarpatorpsskolan, socialtjänst och lokalpolis. Skolan har ett nära samarbete med dem lokala samordnarna. Projektets syfte är tidig upptäckt av barn som visar tecken på begynnande kriminellt beteende och att snabbt ge stöd till familjer utan socialtjänstens långa utredningstider. Arbetsmodellen är väldigt framgångsrik eftersom oro fångas upp snabbt samt alla familjer tackar ja till insatserna.

• Så har vi utformat vårt förebyggande arbete i skolan för att tidigt upptäcka normbrytande beteende och förhindra rekrytering

• Hur kan socialtjänsten erbjuda snabba, tidiga insatser för barn som samhället känner oro för?

• Hur kan vi aktivera barnets nätverk samt stärka skyddsfaktorerna på individ- och strukturell nivå?

Jonas Söderlund, Familjebehandlare – Skarpnäck, Stockholms stad
Sebastian Engdahl, Fältassistent – Enskede-Årsta-Vantör, Stockholms stad