Konferens: Arbetsmarknad & mångfald 26 april 2023

BIP – forskning som stärkar ett nytänkande förhållningssätt som ökar individers anställningsbarhet

Deltagare som har handläggare som tror på att de kan komma i arbete och som får parallella arbetsinriktade insatser har en ökad chans att faktisk komma ut i arbete. Detta är några av de mest uppmärksammade resultaten av Beskæftigelsesindikator projektet (jobb-/ sysselsättningsindikatorprojektet BIP) i Danmark, som internationellt sett är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudie som har undersökt vad som gör att långtidsarbetslösa individer med komplexa problem kommer ut i arbete.

Med avstamp i resultaten från BIP och Væksthusets senare forskningsprojekt om tilltron till individens jobbchans och utrikes födda kvinnors perspektiv på arbetsmarknadsinsatsen, ges exempel på hur jobbmöjligheterna för utrikes födda kvinnor kan stärkas.

• Hur kan vi utifrån BIP-indikatorerna utforma insatser som är parallella och har kontinuerligt fokus på arbete?

• Hur kan organisationer och handläggare utveckla ett jobbfokuserat mindset och positiva förväntningar som får fler individer ut i arbete eller studier?

• Vår forskning kring utrikes födda kvinnor – vad berättar de själva om hinder, drivkrafter och möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden

Karen Ask, Chefskonsult, Væksthusets Kompetencecenter

 

Framgångsrikt samverkansprojekt mellan olika myndigheter för att minska antalet långtidsarbetslösa

Malmökraften 2.0 är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan. Under projekttiden ska Malmökraften 2.0 ha erbjudit 4 000 arbetssökande Malmöbor en samordnad planering med målet att 1800 har fått jobb eller påbörjat reguljära studier samt att 200 personer som uppbär sjukpenning ska kunna ta del av det förstärkta samarbetet med Arbetsförmedlingen.

• Så samarbetar olika myndigheter och multikompetenta team under ett och samma tak för att samordna insatser till deltagarna och minska långtidsarbetslösheten

• Hur utformar vi verkningsfulla processer för att samla olika myndigheters kompetens runt individen?

Nina Aronsson, Huvudprojektledare, Arbetsförmedlingen
Sara Sunning Bhatti, Delprojektledare, Malmö stad
Maria Zaar Mortazavi, Delprojektledare, Malmö stad

 

Skapa förutsättningar för sfi-elever med kort skolbakgrund göra progression med fokus på studieteknik

Den största utmaningen inom sfi är elever med låg progression. Framför allt utrikes födda kvinnor. Många elever tappar motivationen och progressionen uteblir eller blir väldigt långsam. För att snabba på språkinlärningen behöver eleverna strategier och motivation för att studera mer effektivt.

• Hur får man elever med kort eller ingen skolbakgrund att äga sin kunskap och få verktyg för att utvecklas samt göra progression?

• Vad är viktigt att tänka på när man undervisar elever med kort eller ingen skolbakgrund?

• Hur kan man motivera och stärka individerna för maximal språkinlärning?

Tiia Ojala, Utbildare och läromedelsförfattare


Utbildningsinsatser som bättre integrerar yrkes- och språkundervisningen genom förstärkt koppling mellan skolan och det arbetsplatsförlagda lärandet

Vuxenutbildningen i Partille tilldelas ”Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk” för deras projekt att stärka elevernas förutsättningar att klara de språkliga krav som ställs på en arbetsplats. Projektet genomfördes på en barnskötarutbildning som vänder sig till utrikes födda elever. Resultatet har varit så lyckat att arbetssättet är en bestående del av verksamheten och nästintill samtliga som genomför utbildningen har fortsatt anställning efter praktikperioden. Grunden för alltihop är praktikplatser, drivna handledare, samplaneringen samt i slutändan sambedömningen mellan yrkesläraren och språkläraren.

• Framgångsrik integrering av yrkes- och pråkundervisning för utrikes födda med fokus på samplanering

• Så ökar vi elevernas progression och förutsättningar att klara språkliga kraven som ställs på en arbetsplats

• Vårt arbetssätt för att ordna praktikplatser samt handledarnas roll för att bland annat stötta eleverna vid språkligt utmanande situationer

Karin Håkanson, Sfi-lärare, Partille kommun
Eva Wahlberg, Yrkeslärare, Partille kommun