Konferens: Demokrati & mångfald 23 maj 2018

Politiskt ledarskap som främjar social hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle

• Vilka typer av samhällsutmaningar ställs politiker och tjänstemän inför?

• Vad krävs av medskapande ledarskap för att förebygga social oro och istället främja inkludering och en positiv säkerhet?

• Så utvecklar du ett politiskt ledarskap som främjar social hållbarhet i ett mångkulturellt samhälle

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning,

Institutionen för Globala studier vid Göteborgs universitet På uppdrag av SKL har Hans Abrahamsson gjort en forskningsessä som beskriver samhällsutmaningar som påverkar politiker, hur de kan förebygga social oro samt främja en positiv säkerhet. Hans har även på uppdrag av SKL medverkat i samtal med toppolitiker för att öka förståelsen utifrån lokala förutsättningar.

 

Medborgardialog och påverkan i politiska frågor

De senaste åren har många kommuner genomfört flera ambitiösa medborgardialoger med syfte att öppna nya rum för medborgares påverkan och deltagande. Forskning visar att initiativen bidrar till att skapa möjlighetsstrukturer där medborgare kan få större insyn och kunskap om politiska processer. Men ofta blir processerna triviala och förbättrar sällan marginaliserade gruppers levnadsvillkor. Inför planeringen av en deltagandeprocess bör det därför övervägas hur processen kan bidra till en omfördelning av makt och resurser i syfte att stärka utsatta och marginaliserade grupper och områden.

• Vad är viktigt att tänka på för att skapa medborgardialog som har kraft att åstadkomma social förändring?

• Vilka utmaningar och fallgropar finns det i utvecklingsprocessen av medborgardialog?

•Konkreta exempel på hur du kan utveckla och förbättra arbetet med medborgardialog

Nazem Tahvilzadeh, Demokratiforskare, KTH och Mångkulturellt Centrum i Botkyrka

Under anförandet kommer Nazem ta avstamp i sin forskning kring medborgardialog och prata om hur kommuner kan öppna nya rum för deltagande.

 

 

Medborgardialog i komplexa frågor om integration och inkludering

Fagersta är en av de kommuner som kommit längst i sitt arbete med medborgardialog i komplexa frågor om integration och inkludering. Sedan 2016 deltar kommunen i SKL:s nätverk för medborgardialog i komplexa frågor och fram till slutet av 2018 arbetar Fagersta med projektet ”Inkludera flera!” som ska motverka segregration och utanförskap samt främja integration och inkludering.

•Så har vi arbetat med medborgardialog för att främja integration och inkludering och förebygga utanförskap och segregation

•Framgångsfaktorer och utmaningar med att arbeta med medborgardialog i komplexa frågor

• Så har vi utvecklat vårt kommunikation- och informationsarbete för att öka medborgares deltagande

Annika Hedberg Roth, Processledare, Fagersta kommun
Elisabet Iveblad Grahn, Utredare & verksamhetsutvecklare, Fagersta kommun

 

Strategier och aktiviteter för ökat valdeltagande

• Så utvecklar du strategier för att öka valdeltagande i områden med lågt deltagande

• Så når du genom aktiva informationssatsningar ut till utlandsfödda förstagångsväljare i landsting- och kommunalval

•Konkreta tips på satsningar och aktiviteter inför valet 2018

Ahmad Azizi, Demokratiutvecklare, Botkyrka kommun

Som Sveriges mest etniskt blandade kommun finns Botkyrka i framkanten av det interkulturella arbetet. Ahmad Azizi berättar om Botkyrkas arbete med att höja valdeltagande i områden med lågt deltagande. Under anförandet ger han tips på aktiviteter och informationssatsningar som främjar valdeltagande.

 

Politikerveckan Järva: Demokratifrämjande arbete i mångkulturella områden

För tredje året i rad arrangeras Politikerveckan Järva i norra Stockholm. Bakom arrangemanget står den ideella föreningen The Global Village. Syftet med Politikerveckan är att minska avståndet mellan makthavare och medborgare. Genom arrangemanget vill veckans grundare Ahmed Abdirahman att demokratin ska träda in i utsatta områden och bidra till ökat lokalt valdeltagande och politiskt engagemang. Med mänskliga möten i fokus hoppas han att skapa förutsättningar för att överbrygga polarisering.

• Så har Politikerveckan i Järva ökat medborgares deltagande i demokratiska processer i Järvaområdet

• Mänskliga möten som verktyg för att förebygga utanförskap och polarisering

• Tips och verktyg för hur du kan stärka delaktigheten och gemenskapen i mångkulturella områden med lågt deltagande

Ahmed Abdirahman, Grundare, Politikerveckan Järva och The Global Village

Ahmed har de senaste åren fått stor uppmärksamhet för sitt arbete med The Global Village och Politikerveckan Järva. I januari utsågs han till ”Årets samhällsbyggare” av Veckans affärer och i fjol toppade han listan över unga makthavare i Sverige.