Kurs: Flerspråkighet i förskolan 13 november 2019

Kursbeskrivning:
Samhället har förändrats och nu har närmare 25 % av barnen i förskolan flerspråkig bakgrund och i många förskolor är flerspråkiga barn i majoritet. Skillnaderna är stora i barns skolresultat, främst på grund av olika nivåer i läsförmåga och språkförståelse. Det kan bland annat härledas till barns olika uppväxtvillkor, hemförhållanden och bristande likvärdighet i utbildningssystemet. Skolinspektionen synliggör i sin förskolegranskning 2017 de stora behoven av ökad kompetens om svenska som andraspråk och flerspråkighet. När man arbetar med flerspråkiga barn krävs andra kunskaper än när man arbetar i en barngrupp där alla har svenska som modersmål. Granskningen visar att det språkutvecklande arbetet i förskolorna bygger på hur barn lär sig svenska som modersmål, inte svenska som andraspråk, och kunskaper saknas om hur flerspråkighet kan stimuleras. Behoven är många och under kursen kommer du att få redskapen samt kunskapen som krävs när man arbetar med flerspråkiga barn. Anniqa kommer att ge dig konkreta verktyg och exempel på hur du skapar kvalitet i pedagogiska relationer och ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan som gör skillnad.

 

Ur innehållet:
– Vad innebär en likvärdig förskola och kvalitet i pedagogiska relationer?
– Vilka språkliga och kommunikativa förmågor ska barnen ges förutsättningar att utveckla enligt Lpfö 18?
– Vad innebär kommunikativ språkförmåga i ett andraspråksperspektiv?
– Hur kan ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt se ut där hänsyn tas till barns alla språk under hela dagen i förskolan?
– Konkreta exempel på aktivt arbete med flerspråkighet samt framgångsrika pedagogiska insatser

 

Kursledare:
Anniqa Sandell – förskollärare, utbildare och författare

Anniqa är utbildare nationellt samt även arbetar som övergripande utvecklingsledare i Södertälje kommun. Anniqa har lång erfarenhet av flerspråkiga barns socialisation och lärandevillkor.