Konferens: Forum om hederskultur 19 november 2019

Aktuellt arbete på regeringsnivå kring hedersrelaterat våld och förtryck

Bland de 73 punkter som regeringen har kommit överens om i Januariavtalet är nummer 42 döpt till Stoppa hedersbrotten. De senaste åren har kommuner larmat om att man ser fler anmälningar kring hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen har det yttersta ansvaret att driva frågan på regeringsnivå. Hon har bland annat talat om behovet av ökad kunskap inom skolan men även det mer långtgående arbetet att förändra normer och värderingen rotade i kulturella strukturer. Under detta anförande kommer jämställdhetsministern att presentera regeringens samlade satsningar mot att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister, Regeringskansliet

 

Förebyggande samverkansmetod, nationell stödverksamhet samt påverkansarbete

Rädda Barnen driver verksamheten Kärleken är fri för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Med Barnkonventionen som utgångspunkt arbetar Rädda Barnen på flera nivåer – genom förebyggande insatser, stöd till drabbade, samt påverkansarbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

• Samverkansgruppernas förebyggande arbete i skolor

• Det digitala stöd samverkansgrupperna erbjuds samt Kärleken är fri:s stödverksamhet

• Påverkansarbete utifrån våra erfarenheter från skolveckor och stödverksamhet

Maria Sundvall Taavo, Projektledare, Rädda Barnen
Evelina Aho Fältskog, Samordnare, Rädda Barnen

 

Hur du uppnår attitydförändring hos män som förebygger hedersrelaterad problematik samt främjar jämställdhet

• Vad det innebär att vara man i en hederskontext och hur du skapar ett tillåtande samtalsklimat

• Samtalsmetoder och tillvägagångssätt för att skapa attitydförändring och utmana tankar, normer och värderingar

• Strategier för att förändra negativa manlighetsnormer och på sikt minska våld samt annat hedersrelaterat förtryck

• Utmaningar och motstånd i det attitydförändrande arbetet och hur du bemöter detta

Alán Ali, Ordförande, Män för jämställdhet

Alán Ali har mångårig erfarenhet av arbete med hedersfrågor, attitydförändring och jämställdhetsarbete. Som medgrundare till nätverket Sharafs hjältar och hjältinnor har han utbildat ungdomar i mänskliga rättigheter, demokrati och i att motivera dem till att ta avstånd från hedersförtryck. I dag är Alán ordförande för den feministiska organisationen MÄN (män för jämställdhet) som verkar för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor, förändra destruktiva normer och bidra till ett jämställt samhälle.

 

Så tar vi ett helhetsgrepp och uppnår social hållbarhet i arbetet med hedersrelaterade frågor

Angered stadsdelsförvaltning i Göteborg har sedan oktober i fjol arbetat med riktade insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Resursteamet finns tillgängligt för de som direkt utsätts för hedersrelaterad våld och förtryck. Initiativet bistår även socialsekreterare men även polis, skolpersonal och vårdpersonal med kunskap och metoder för att bemöta utsatta individer på bästa sätt. Stadsdelsförvaltningen och Göteborgs stad satsar även på samverkan mellan kommunala och privata aktörer för att utveckla rutiner och kunskapsutbyte som verkar i förebyggande syfte och ska i längden skapa ett hållbart tillvägagångssätt i arbetet mot hedersförtryck.

• Skapa specifika insatser och strategier som leder till social hållbarhet i arbetet med hedersrelaterade frågor

• Så arbetar vi med kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan aktörer som arbetar med hedersrelaterade fall

• Utmaningar i samverkansprocesser och behållningen av ett långsiktigt helhetsarbete

Jenny Helin, samordnare våld i nära relationer, Angered, Göteborgs stad
Kristina Moro, samordnare våld i nära relationer, Göteborgs stad

 

Hedersvåld – familjemål och ärenden

• Hur hanteras frågorna om hedersrelaterat våld i våra rättssalar?

Gunilla von Wachenfeldt, Advokat & expert på hedersrelaterat våld och förtryck, Advokatbyran Kronvall Skoglund Wachenfeldt

 

Skolans arbetssätt mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Utveckla ett arbetssätt där du tillsammans med elever och föräldrar arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck

• Så tar du stöd i skolans värdegrund och svensk lagstiftning i ditt arbete med hedersrelaterade frågor

• Praktiska tips på hur du möter nya elevgrupper samt verktyg för att skapa ett långsiktigt arbete

• Så hanterar man akuta ärenden i skolan

Anette Franzén, Lärare svenska som andraspråk, Södertälje kommun

Sedan flera år bedriver Anette Franzén en hedersmedveten undervisning i skolan. På uppdrag av skolledningen arbetar hon
även med att systematisera det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck på gymnasiet Morabergs studiecentrum i Södertälje kommun. I sitt anförande kommer Anette att ge metoder för hur du arbetar mot hedersrelaterat våld och förtyck. Hon kommer även ge svar på hur du skapar dialog med elever, med särskild hänsyn till pojkar – både ur den utsattes perspektiv men även den som utövar hedersförtryck eller våld.