Konferens: SFI-forum lärare 24 oktober 2017

Så förbättrar du inlärningen för traumatiserade elever

Elever som upplevt krig och flykt riskerar att utveckla minnes- och koncentrationsproblem som kraftigt försvårar inlärningen. De kan också ha svårt att känna tillit till sin lärare och sina klasskamrater och uppleva klassrumssituationen som ångestfylld. Hur hjälper vi dem på bästa sätt?

• Hur påverkar trauma inlärning, koncentration och minne?

• Undervisningsmetoder som underlättar elevernas inlärning

Frida Johansson Metso, Leg. psykolog

Traumapsykologen Frida Johansson Metso har tidigare arbetat på Röda Korsets center för tortyrskadade flyktingar. Under detta anförande kommer hon att ge dig konkreta verktyg och råd som du kan använda i klassrummet när du möter elever med koncentrationssvårigheter.

 

 

Utveckla din undervisning med formativa arbetssätt

• Hur du bygger upp din undervisning utifrån tre centrala frågor:
– Var befinner sig eleven nu?
– Vart är eleven på väg?
– Hur ska eleven ta sig dit?

• Hur du förändrar din sfi-undervisning med hjälp av fem strategier för formativ bedömning

• Praktiska tips på digitala resurser som stödjer formativa arbetssätt

Ivana Eklund, Utbildare och läromedelsförfattare

Att undervisa formativt handlar mer om ett pedagogiskt synsätt än en metod. Utifrån konkreta klassrumsexempel ger dig Ivana Eklund både en kort teoretisk bakgrund till bedömning för lärande, en inspiration till att utveckla din egen undervisning och tips på hur du kan använda dig av digitala resurser.

 

 

Nytänkande och samarbete – sfi undervisning på mindre ort

• Så bedriver vi en framgångsrik sfi undervisning med små resurser

• Metoder och verktyg som ökar elevernas muntliga kommunikation i sin vardag

• Hur kan vi förbereda eleverna för arbetsmarknaden med yrkesinriktad sfi?

Sabina Björn Petersson, Sfi-lärare, Gnosjö kommun
Katri Strömberg, Sfi-lärare, Gnosjö kommun
Dorota Vestlund, Sfi-lärare, Gnosjö kommun

Sfi undervisningen i Gnosjö kommun ligger i framkant där verksamheten är under ständig utveckling. Med bidrag från Skolverket har Gnosjö satsat på ett kommunikationslyft – en modell för ökad muntlig kommunikation i vardag och arbetsliv för eleverna samt yrkesinriktad sfi utbildning. Under detta anförande får du höra hur man kan bedriva en framgångsrik sfi verksamhet på mindre ort.

 

 

Flerspråkighet och modersmål i undervisning för elever med kort eller ingen utbildningsbakgrund

• Modersmålsbaserad sfi-undervisning ger snabbare progression i språkinlärning och läs- och skrivinlärning

• Vilka kunskaper behöver lärare, rektorer och skolpersonal för att undervisa elever utan skolbakgrund

• Status, identitet, kultur och relationer som grund för språkutveckling

Elisabet Mörnerud, Verksamhetsledare sfi, Hyllie Park Folkhögskola
Abdulkhadir Mohamed, Modersmålslärare, Hyllie Park Folkhögskola

Sfi-utbildningen på Hyllie Park Folkhögskola i Malmö har av Skolverket lyfts fram som ett gott exempel för andra sfiutbildningar. Här har skolan inriktat sig på elever med kort eller ingen utbildning. Hyllie Park Folkhögskola har lärare som talar samma språk som eleverna och undervisar i svenska med hjälp av modersmålet. Vilket påskyndar språkinlärningen. Speciellt för de studerande med kort utbildningsbakgrund.

 

 

Kollegial samverkan i lärarlaget för en snabbare väg ut till arbetslivet

• Så har vi utformat YFI, yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare, med tydliga pedagogiska mål

• Så skapar yrkes- och andraspråkslärare ett kollegialt samarbete och arbetssätt där eleverna upplever studierna som meningsfulla

Martin Bortz, SVA-lärare, Stockholms stad
Andrea Bengtsson, SVA-lärare, Stockholms stad
Jesper Lindstrand, Yrkeslärare, Stockholms stad

Stockholms stad bedriver projektet YFI (Yrkesinriktning med integrerad språkutbildning för invandrare) som syftar till att utveckla ett undervisningssätt som innebär en helt integrerad språk- och yrkesutbildning för vuxna invandrare. Denna utbildningsmodell innebär att andraspråkslärare och yrkeslärare tar ett gemensamt ansvar för planering och genomförande av utbildningen där målen för yrkesutbildningen är styrande för vilka språkliga mål eleverna ska uppnå.