Konferens: Språkintrodagen 27 november 2019

Migrationsverkets uppdrag, tillämpning av gymnasielagen, asylprocessen och aktuellt läge

• Uppdatering om gymnasielagen och asylprocessen – dess innebörd för unga och för deras fortsatta studier

• Aktuell lägesrapport

Johanna Lindblad Ó Duinnin, Rättslig expert, Migrationsverket

 

Från språkintroduktion till arbete – samverkan för effektiva utbildningsvägar i en mindre kommun

• Skapa lyckade övergångar från språkintroduktion till vidare studier eller arbete genom individanpassning och tydliga strukturer

• Löpande studie- och yrkesvägledning – nyckeln till ett bra resultat vid övergångar

• Hur etablerar du samarbete med näringslivet som gynnar elevens egen framtidstro och drivkraft

• Skapa myndighetssamverkan för tidsbesparing och som ökar elevens utrymme för studietid

Martin Odell, Rektor Gullmarsgymnasiet yrkesprogram och IM, Lysekils kommun
Lena Jansdotter Carlstedt, Rektor Vuxenutbildning, Lysekils kommun

På Gullmarsgymnasiet i Lysekils kommun har man i nära samverkan med vuxenutbildningen hittat en framgångsrik modell för att få elever på språkintroduktion vidare i utbildningssystemet. Under detta anförande berättar Martin och Lena om sin samverkansmodell samt hur kartläggning och vägledning införlivas som en röd tråd genom hela språkintroduktionen.

 

Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av språkintroduktion

• Varför är en bred kartläggning av elevers kunskap och erfarenhet viktig för dennes sociala och utbildningsmässiga utveckling?

• Vilka elevidentiter är viktiga för eleverna sjäva?

• Från högpresterande elev till nybörjare och hur det påverkar ens drivkraft

• Hur påverkar bristen på kunskaper i svenska språket elevernas kunskapsinhämtning?

Erika Bomström Aho, Doktorand i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Erika diskuterar utifrån djupintervjuer med elever om deras erfarenheter av att vara elever på Språkintroduktion. Elevernas berättelser blir därför ett sätt att bättre förstå deras erfarenheter av att vara elev i språkintroduktion och individens tankar om möjligheter och framtid i det nya landet.

 

Prisbelönt integrationsprojekt i samverkan med näringsliv och föreningsliv

• Schemalagda lektioner och sociala aktiviteter ihop med svenskfödda elever i yrkesprogram för ökad integration

• Hur skapar vi ökad delaktighet, integration och inkludering?

• Hur kan man med minimala resurser förbättra nyanländas chanser att komma in i samhället?

• Så uppmuntrar vi våra unga att hitta drivkraften till egen försörjning genom samverkan med näringslivet

Jennie Villnersson-Månsson, Förstelärare samhällskunskap/historia, Karlskrona kommun
Monika Anna Faligowski, Lärare Språkintroduktion, Karlskrona kommun

Lyssna till Jennies och Monika Annas anförande om ett prisbelönt och inspirerande integrationsprojekt där elevgrupper från skilda samhällsgrupper och gymnasieskolor schemalades för gemensamma lektioner och fritidsaktiviteter. Det blev starten på en rad lyckade samarbeten där elever knutit nya kontakter över tidigare sociala barriärer.

 

Schemalagd kurs i normer och värderingar för nyanlända unga enligt LGR11

• Vilka förutsättningar ger vi nyanlända unga för att förstå vad samhället förväntar sig av dem?

• Metodmaterial med syfte att öka förståelsen för grundläggande mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati hos elever på språkintroduktion

• Vad behöver unga veta och få extra stöd i för att få en känsla av sammanhang i sin nya vardag?

Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare Resurscentrum Integration, Strömsunds kommun
Ylfva Wistrand, Pedagog Resurscentrum Integration, Strömsunds kommun

Strömsunds kommun har under de senaste åren arbetat för att stärka skolans och övriga verksamheters värdegrundsarbete, med fokus på att ge nyanlända bättre förutsättningar till en god introduktion och en känsla av sammanhang i sin nya vardag. Resultatet är ett elevnära kursmaterial med utgångspunkt i LGR11.