Interkulturellt förskolearbete i praktiken

Kursledare

Aisha Lundgren Aslla
Fil mag i pedagogiskt utvecklingsarbete i förskolan

 

 

Pirjo Lahdenperä
Professor emerita i pedagogik vid Mälardalens universitet

Läs mer här.

Om webbkursen:

Läroplanen för förskolan kräver att förskolan ger barnen mångfaldskunskaper och förståelse för olikheter i synsätt.  Många förskolor har ett driv och en vilja att arbeta interkulturellt men ofta kan det finnas en osäkerhet hos pedagoger kring hur det interkulturella perspektiven ska omsättas i praktiken.

För att uppnå läroplanens interkulturella mål – exempelvis att förskolan ska främja barnens förståelse av värdet i mångfald, lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer samt ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet och solidaritet – måste en medveten interkulturell pedagogik genomsyra hela verksamheten.

På denna webbkurs får ni både en grundläggande teoretisk förståelse för de interkulturella målen och omfattande kunskaper om det interkulturella arbetets praktik. Med hjälp av dessa kunskaper har ni möjlighet att uppnå läroplanens interkulturella mål.

Ur innehållet:
  • Så kan ni arbeta praktiskt med läroplanens alla interkulturella mål.
  • Förstärk era kunskaper om interkulturellt arbete i svensk-homogena områden.
  • Öka er medvetenhet om kultur och tolkningar – förförståelse och etnocentrism i förskolan.
  • Utveckla er undervisning med etnomatematik och interkulturell naturvetenskap.
  • Så kan ni arbeta aktivt med vårdnadshavarna: utveckla er kommunikation, skapa goda relationer och öka tilliten.
  • Hantera interkulturella utmaningar i relation till kultur och religion.
  • Så kan ni stärka barnens rättigheter genom interkulturell förståelse kring barnsyn och funktionsförmåga.
Moment 1 - Inledning

Presentation av kursledarna – Avsnitt 1.0

Syfte och innehåll – Avsnitt 1.1

 

Moment 3 - Interkulturellt arbete i det mångkulturella samhället

Återkoppling Diskussionsuppgift 1 – Avsnitt 3.0

Förutsättningar för interkulturalitet – Avsnitt 3.1

Tolkningar och förförståelse – Avsnitt 3.2

Diskussionsuppgift 2 och Övningsuppgift 1 – Avsnitt 3.3

Moment 5 - Interkulturellt arbete inom olika läroplansområden

Interkulturell naturvetenskap – Avsnitt 5.1

Interkulturell matematik – Avsnitt 5.2

Interkulturellt skapande – Avsnitt 5.3

Interkulturellt arbete med rörelse – Avsnitt 5.4

Interkulturellt arbete med traditioner – Avsnitt 5.5

Övningsuppgift 2 – Avsnitt 5.6

Moment 7 - Interkulturalitet med utmaningar

Återkoppling Reflektionsuppgift 1 och Diskussionsuppgift 3 – Avsnitt 7.0

Religion och kultur – Avsnitt 7.1

Interkulturella perspektiv på funktionsvariation – Avsnitt 7.2

Avslutning och Reflektionsuppgift 2 och planering framåt – Avsnitt 7.3

Moment 2 - Interkulturalitet i förskolan

Vi och dom andra – Avsnitt 2.1

Varför interkulturell pedagogik? –  Avsnitt 2.2

Olika aspekter av kultur – Avsnitt 2.3

Diskussionsuppgift 1 – Avsnitt 2.4

 

Moment 4 - Interkulturella arbetssätt

Återkoppling Diskussionsuppgift 2 och Övningsuppgift 1 – Avsnitt 4.0

Normkritiska perspektiv –  Avsnitt 4.1

Olikheter och en diversifierad normalitet – Avsnitt 4.2

Inkludering, vad är det? – Avsnitt 4.3

Interkulturellt perspektiv på pedagogiska miljöer – Avsnitt 4.4

Twinnings som metod för utbyte – Avsnitt 4.5

Moment 6 - Samverkan med familjerna

Återkoppling Övningsuppgift 2 – Avsnitt 6.0

Utbyte, dialog och samarbete –  Avsnitt 6.1

Reflektionsuppgift 1 och Diskussionsuppgift 3 – Avsnitt 6.2

Om kursledarna:

Både Pirjo Lahdenperä och Aisha Lundgren Aslla har lång och bred erfarenhet av det interkulturella arbetet i förskolan. Utöver sina ämneskunskaper har de båda också omfattande erfarenhet av att utbilda och handleda i dessa frågor.

Pirjo blev Sveriges första professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola 2005 och har bland annat forskat om interkulturellt lärande, lärarrollen i multietniska skolor och etniska relationer. Hon har lång erfarenhet av att undervisa och handleda studenter på förskollärarprogrammet men också att hålla utbildningar och leda utvecklingsprojekt för enskilda förskolor och kommuner. Pirjo har en expertstatus inom interkulturalitet i utbildningen och har skrivit böcker samt centrala texter för Skolverket inom detta område.

Aisha har många års erfarenhet av att leda det praktiska pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan. Hon har också under många år utbildat förskolepedagoger i interkulturellt arbete och normkritik i enskilda förskolenheter, i hela kommuner, på förskoleprogrammet och Skolverkets kurs om likabehandling. Aisha har ett specifikt kunnande kring den praktiska tillämpningen av de interkulturella perspektiven i förskolans alla verksamhetsdelar.

Målgrupp:

– Arbetslag i förskolan
– Rektorer
– Förskollärare
– Barnskötare

Praktisk info:
  • Pris 9 990 kr exkl. moms / per förskola

– Motsvarar 2 heldagars utbildning
– 2 timmar och 40 min videomaterial
– Riktar sig till hela arbetslag
– Kursupplägg som passar APT- tid
– Kursmaterial, diskussions- och övningsuppgifter
– Praktiska övningar att göra i er barngrupp
– Kursintyg erhålls för förskolan efter slutförd kurs
– Funkar på dator, surfplatta och mobil
– Inga startdatum och ni bestämmer själva när ni vill börja
– 6 månaders tillgång till kursen för att gå tillbaka och repetera tidigare kursmoment

Efter genomförd webbkurs kommer hela arbetslaget fått fördjupade kunskaper i de interkulturella perspektivens praktiska anknytning, nya erfarenheter genom övningar och åtaganden samt ett helt bibliotek av konkreta arbetssätt att prova i verksamheten.

Motsvarar 2 heldagsutbildningar
2 tim och 40 min videomaterial
Allt kursmaterial och övningar ingår
Funkar på dator, surfplatta och mobil
Inga startdatum och ni bestämmer själva när ni vill börja
9 990 kr exkl. moms / per förskola
LIKNANDE KONFERENSER & KURSER
Anmäl dig idag!