Nyheter

Tillståndsprövning för hvb- och stödboende

Av: Frida Meinking

De senaste åren har antal nyansökningar för att bedriva HVB- och stödboenden för ensamkommande barn ökat kraftigt. På EKB-Dagen HVB, 8 februari, berättade Anna Sundberg om IVO:s, Inspektion för vård och omsorg, arbete kring de nya verksamheterna.

– IVO har uppdraget att utöva tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS-verksamhet och att pröva tillstånd inom de här områdena, förklarade Anna Sundberg, avdelningschef för tillståndsprövningar IVO.

Tillståndsprövning
Tillståndsprövning och tillsyn utgör IVO:s instrument för att bidra till en vård och omsorg som är säker och har god kvalité, förklarade Anna Sundberg. I tillståndsprövningen tittar IVO på om föreståndaren är lämplig för att bedriva verksamheten och sedan på kvalitén i verksamheten.

– Första delen, lämplighetsprövningen handlar om att bedöma företrädaren. Vi kollar om man är ekonomiskt skötsam, har en ekonomisk stabilitet men även i övrigt om man är lämplig för att sköta verksamheten.

Den senaste tiden har IVO öppnat upp sin bedömning av föreståndare. Anna Sundberg beskrev att man tidigare hade en snäv syn på vilken typ av utbildning en föreståndare ska ha, men att man nu accepterar ett flertal utbildningar. I bedömningen har den samlade kompetensen också blivit en viktig del där man även väver in tidigare erfarenheter.

Vid bedömning av kvalité kollar inspektionen närmare på hur den planerade verksamheten ska drivas. Men enligt Anna Sundberg förflyttas allt mer fokus från kvalitetsbedömningen till lämplighetsprövningen.

– Fokus har hamnat mer på lämplighetsprövningen. Det handlar om verksamheter som inte finns än och eftersom kvalité är något dynamiskt är det svårt att bedöma kvalitén av en verksamhet som ännu inte existerar. Vi kollar mer på om man har rätt förutsättningar och rätt kompetens för att bedriva verksamheten.

Tillsyn görs i befintliga verksamheter för att säkerställa att boendet uppfyller kvalitetskraven.

 Tillstånd

Av de företag som sökt tillstånd för att bedriva HVB-boende eller stödboende under förra året var 80 procent aktiebolag, varav hälften bildades efter 1 januari 2015, enligt statistik från IVO.

De genomsnittliga handläggningstiderna för nyansökningar är nio månader för HVB-boenden och 7,5 månader för stödboenden. Anna Sundberg förklarade att inspektionen arbetar aktivt med att förkorta de långa väntetiderna. Men hon poängterar också att en orsak till väntetiderna beror på att stor del av de ansökningar som kommit har varit inkompletta.

– Vi har har en stor ökning av ansökningar och det vi kan säga är att en väldigt stor del är inkompletta. Vi lägger ner mycket arbete på att få in kompletteringar, vilket i sin tur fördröjer handläggningen.

Den här artikeln är baserad på anförande från EKB-Dagen HVB, forum om ensamkommande flyktingbarn, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som arbetar inom hvb och boende. Under dagen fick deltagarna ta del av bland annat expertanförande från Rädda Barnen och beteendevetaren Maria Bauer samt ett praktikfall från Uppsala kommun och Uppsala universitet. Totalt deltog cirka 300 personer från hela Sverige på konferensen den 8 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.