Nyheter

Södertälje kommun: skolornas samverkan kring nyanlända elever

Av: Frida Meinking

Södertälje kommun har fyra år i rad förbättrat skolresultaten i grundskolan, samtidigt har kommunen tagit emot en stor andel nyanlända elever. I början av året gick 450 nyanlända elever i grundskolan i Södertälje.

På Forum om Nyanlända Elever, 1 februari, pratade Monica Sonde, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje, om hur grundskolorna i kommunen samverkar kring mottagandet av de nya eleverna.

En framgångsfaktor för Södertälje kommun är den omorganisering som skedde 2013. Det beslutades då att alla skolor i kommunen skulle samarbeta kring mottagandet av de elever som är nya i Sverige. Den nya organisationen innebär att en eller två skolor i taget har en särskild beredskap för att ta emot eleverna.

Varje skola med den särskilda beredskapen förväntas ta emot 20-30 elever och efter det förflyttas ansvaret till en annan skola.

– Just nu har jag en skola som har ett särskilt ansvar att ta emot elever som är arabisktalande åk 5-9, förklarade Sonde.

De skolor som har den ökade beredskapen förväntas utforma en tydlig mottagningsstruktur.

– Det ska vara väldigt tydligt vem man kontaktar, vem som håller dialogen, vem som ansvarar för första samtalet och hur man arbetar med kartläggningen. Men framförallt ska det vara väl förankrat i hela skolan att man har det särskilda ansvaret. Det ska inte vara en enskild lärare som tar ansvar utan hela skolan, sa Sonde.

Innan skolorna i kommunen började samverka kring mottagandet av de nyanlända eleverna menar Sonde att fördelningen av eleverna var väldigt ojämn. Där vissa skolor tog emot en stor andel elever medan andra knappt tog emot några.

Hon har också sett att den ökade fördelningen mellan skolorna har lett till att fler i personalen engagerat sig i mottagandet av eleverna. Innan omorganisationen såg hon på ett flertal skolor att det endast var ett fåtal personer ur personalen som var engagerade i eleverna. Men det särskilda ansvaret har fått alla på skolan att involvera sig i eleverna.

En annan positiv effekt är att samverkan mellan skolorna har ökat.

– Den ökade fördelningen inom kommunen har gjort att skolorna har ett större intresse av att lära sig av varandra, sa Sonde.

Enligt Sonde har resultatet av omorganisationen varit mycket positivt. Hon menar att kommunen kan förbättra elevernas stadieutveckling eftersom hon lättare kan styra resurser dit det behövs.

Dessutom har kommunen tillsatt en central skolsköterska som styrs till skolorna med det ökade ansvaret.

Sedan kommunen började arbeta med särskild beredskap 2013 har totalt 7 skolor haft ansvaret för mottagandet av de nyanlända eleverna. Samtidigt har kommunen höjt meritvärdet för elever som är nya i Sverige från 169 till 195.

Den här artikeln är baserad på anförande från Forum om Nyanlända Elever, anordnad av Integrationsforum. Konferensen riktade sig till dig som möter nyanlända elever i ditt yrke. Under dagen fick deltagarna ta del av lyckade praktikfall, expertanföranden och myndighetsperspektiv. På konferensen diskuterades ämnen så som hur skolor lyckas med sitt mottagande av nyanlända elever, hur personal bemöter elever som lider av trauma samt hur pedagoger kan förbättra sin undervisning. Totalt deltog cirka 600 personer från hela Sverige på konferensen den 1 februari 2017.

För information om kommande konferenser anmäl dig till Integrationsforums nyhetsbrev här nedan.